Функції та повноваження постійних комісій Харківської міської ради V скликання

Функції та повноваження постійних комісій міської ради визначені "Положенням про постійні комісії Харківської міської ради V скликання", затвердженим рішенням Харківської міської ради V скликання від 31.05.2006р.
Даним Положенням зазначається, що постійні комісії обираються на термін повноважень міської ради, їй підзвітні та відповідальні перед нею.

Функції постійних комісій:

 • попередній розгляд питань, внесених на розгляд міської ради;
 • розробка проектів рішень ради;
 • здійснення контролю за виконанням рішень, прийнятих міською радою;
 • здійснення контролю за діяльністю виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, що є комунальною власністю.

Повноваження постійних комісій:

 • вивчення за своєю ініціативою або за дорученням міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, міського бюджету, звітів про виконання програм та бюджету тощо;
 • вивчення та підготовка на розгляд сесії міської ради питань про стан і розвиток відповідних галузей господарського та соціально-культурного будівництва тощо;
 • підготовка висновків і рекомендацій з питань, внесених на розгляд міської ради;
 • попередній розгляд кандидатур осіб, запропонованих для обрання, затвердження, призначення або узгодження радою;
 • вивчення за дорученням міської ради, міського голови або секретаря міської ради діяльності підзвітних та підконтрольних раді і виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб;
 • надання кандидатур депутатів до робочих груп та інших органів ради.

Постійні комісії мають право:

 • самостійно визначати порядок діяльності, встановлювати внутрішню структуру та обирати секретаря постійної комісії;
 • приймати до свого розгляду відповідно до чинного законодавства будь-яке питання, що стосується діяльності міської ради та її органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;
 • вносити за результатами перевірок рекомендації керівникам органів, підзвітних та підконтрольних міській раді та її виконавчому комітету, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, а в необхідних випадках – і на розгляд міської ради або її виконавчого комітету;
 • отримувати від керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності необхідні матеріали та документи, відповідно до чинного законодавства України у встановлений законом строк;
 • створювати підкомісії, підготовчі комісії, робочі групи.

Постійні комісії зобов`язані:

 • розглядати проекти рішень, внесених на розгляд міської ради та віднесених до їх компетенції, готувати висновки та рекомендації;
 • розглядати звернення, заяви, скарги фізичних осіб, що надходять на їх адресу;
 • виконувати доручення міської ради, міського голови та секретаря міської ради, відповідно до чинного законодавства України;
 • дотримуватись вимог чинного законодавства України.

Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, ї є правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менш як половина від загального складу членів комісії.
За результатами вивчення та розгляду питань постійні комісії готують висновки та рекомендації. Висновки та рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії та підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – першим заступником голови, заступником голови або секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов`язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи ці суб’єкти інформують постійні комісії в зазначений комісіями термін.

Керівництво постійних депутатських комісій Харківської міської ради V скликання – партнерів управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань