Про міську тристоронню соціально-економічну раду

ПОЛОЖЕННЯ
про міську тристоронню соціально-економічну раду

1. Міська тристороння соціально-економічна рада (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з представників Харківської міської ради, професійних спілок та їх об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань (далі – сторін соціального діалогу).

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Рада здійснює свою діяльність на засадах:
- рівноправності та паритетності сторін соціального діалогу;
- відкритості, добровільності та конструктивності соціального діалогу;
- пріоритетності узгоджувальних процедур та компромісних рішень;
- обов’язковості додержання досягнутих домовленостей і виконання прийнятих рішень.

4. Основними завданнями Ради є:
- сприяння узгодженню позицій сторін соціального діалогу щодо шляхів розвитку соціально-економічних і трудових відносин, укладанню угод з питань регулювання таких відносин;
- налагодження механізму взаємодії між сторонами соціального діалогу для координації їх зусиль при вирішенні соціально-економічних та соціально-трудових питань;
- розроблення та внесення на розгляд міського голови пропозицій з питань формування та реалізації завдань у соціально-економічної сфері міста.

5. Рада відповідно до покладених завдань:
- вносить пропозиції до проекту тристоронньої Територіальної угоди з питань компетенції Ради, організації та проведення консультацій при її укладенні, аналізує виконання Територіальної угоди;
- вносить пропозиції стосовно підготовки та вдосконалення нормативно-правових актів місцевого самоврядування з питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин;
- співпрацює та проводить у межах своїх повноважень консультації з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, організаціями роботодавців, професійними спілками та їх об’єднаннями, іншими громадськими організаціями щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин та за результатами вносить узгоджені пропозиції;
- здійснює моніторинг стану соціально-економічних і трудових відносин, додержання прав працівників, професійних спілок та роботодавців;
- інформує громадськість про свою діяльність, результати досягнутих сторонами соціального діалогу домовленостей із соціально-економічних і трудових питань;
- затверджує регламент та плани роботи Ради;
- заслуховує звіти керівника секретаріату Ради.

6. Рада має право:
- звертатися до міського голови, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців та їх об’єднань із пропозиціями щодо регулювання відносин у соціально-економічній і трудовій сферах;
- створювати робочі групи з числа членів Ради для вироблення узгоджених рішень з питань, віднесених до повноважень Ради;
- одержувати від виконавчих органів міської ради, об’єднань професійних спілок, роботодавців, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання завдань, передбачених цим Положенням.

7. Харківський міський голова своїм розпорядженням затверджує персональний склад та Положення про міську тристоронню соціально-економічну раду.
Раду очолюють три співголови за пропозицією відповідної сторони соціального діалогу. Співголови міської ради мають по одному заступнику з числа членів Ради. Членами Ради є по вісім представників від кожної сторони соціального діалогу.
Співголови, їх заступники та члени Ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
Питання щодо визначення представників від кожної сторони соціального діалогу у Раді вирішуються в порядку, встановленому кожною зі сторін соціального діалогу. Такі порядки є невід’ємними додатками до регламенту Ради.

8. Співголови є координаторами сторін соціального діалогу в Раді.
Співголови Ради:
- організовують діяльність Ради, спільно визначають за пропозиціями сторін соціального діалогу напрями її роботи;
- проводять консультації сторін соціального діалогу в разі виникнення розбіжностей;
- представляють позицію відповідної сторони соціального діалогу під час розгляду питань на засіданнях Ради;
- утворюють за дорученням Ради узгоджувальні комісії та робочі групи, розглядають їх пропозиції та висновки.

9. Члени Ради:
- беруть участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях Ради, та вносять свої пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;
- беруть участь за дорученням Ради або співголови у роботі груп, що утворюються Радою, з питань підготовки висновків, рекомендацій, проектів угод, нормативно-правових актів з питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин;
- представляють за дорученням співголови чи за рішенням сторони соціального діалогу позицію сторони соціального діалогу під час розгляду питань на засіданнях Ради;
- інформують органи та організації, що їх делегували до складу Ради, про діяльність Ради, прийняті нею рішення та про свою роботу в Раді.

10. Забезпечення діяльності Ради здійснюється секретаріатом, до складу якого входять три особи, що затверджуються розпорядженням Харківського міського голови за рекомендацією кожної сторони соціального партнерства.
Секретаріат Ради очолює керівник, який призначається міським головою з числа членів секретаріату за спільним поданням співголів Ради.

11. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу на три місяці.
Засідання Ради скликаються співголовами. У разі потреби на вимогу однієї із сторін соціального діалогу може бути скликано позачергове засідання Ради.
Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більшість представників від кожної із сторін соціального діалогу, які є членами Ради.
Співголови Ради головують на засіданнях Ради почергово.
Порядок проведення засідань, прийняття рішень Радою визначається регламентом, який затверджується Радою.

12. Рішення Ради оформляється протоколом, який підписується співголовами Ради, а в разі їх відсутності – заступниками співголів.
У разі незгоди однієї із сторін соціального діалогу або члена Ради з прийнятим рішенням їх окрема думка викладається в письмовій формі і додається до рішення Ради.
Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

Склад міської тристоронньої соціально-економічної ради
Від Харківської міської ради
1.
Горбунова-Рубан
Світлана Олександрівна
- заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Харківської міської ради, співголова ради
2.
Мусієнко
Яков Арнольдович
- заступник директора Департаменту — начальник управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, заступник співголови ради
3.
Баронін
Борис Іванович
- заступник директора Департаменту–начальник
управління земельних відносин Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради
4.
Жердєва
Катерина Юріївна
- директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
5.
Внучко
Ольга Григорівна
- заступник директора Департаменту начальник управління видатків Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
6.
Деменко
Ольга Іванівна
- директор Департаменту освіти Харківської міської ради
7.
Кітанін
Віктор Олександрович
- директор Департаменту комунального господарства Харківської міської ради
8.
Федорчук
Євген Данилович
- заступник директора Департаменту — начальник управління транспорту та пасажирських перевезень Департаменту транспорту і зв’язку Харківської міської ради

Від об’єднань професійних спілок Харківської області
1.
Караван
Ніна Григорівна
- заступник голови Об’єднання профспілок Харківської області, співголова ради (за згодою)
2.
Тиндик
Володимир Тихонович
- голова обласної ради голів профспілкових комітетів авіабудівників України заступник співголови ради (за згодою)
2.
Даниленко
Василь Пилипович
- голова первинної профспілкової організації ВАТ “Харківміськгаз”, (за згодою)
3.
Макеєва
Алла Геннадіївна
- голова обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства (за згодою)
4.
Дулуб
Лідія Миколаївна
- голова обласної організації профспілки працівників освіти і науки (за згодою)
5.
Пластун
Людмила Володимирівна
- голова обласної організації профспілки працівників соціальної сфери (за згодою)
6.
Онуфрієнко
Лариса Вікторівна
- голова обласної організації профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів (за згодою)
7.
Тимченко
Микола Тарасович
- голова обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення ( за згодою)
8.
Тиндик
Володимир Тихонович
- голова обласної ради голів профспілкових комітетів авіабудівників України (за згодою)

Від об’єднання організацій роботодавців Харківської області
1.
Янов
Леонід Іванович
- голова Харківської обласної організації роботодавців металообробної та машинобудівної галузей “Металіндустрія Слобожанщини”, співголова ради ( за згодою)
2.
Григор’єв
Василь Васильович
- виконавчий директор Харківської обласної організації роботодавців “Граніт”, голова секретаріату Спільного представницького органу сторони роботодавців Харківської області, заступник співголови ради (за згодою)
3.
Шевченко
Микола Євгенович
- голова Харківської обласної організації роботодавців галузі автомобільних перевезень пасажирів та вантажів (за згодою)
4.
Щербак
Володимир Михайлович
- голова Харківської обласної організації роботодавців житлово-комунального господарства Харківської області (за згодою)
5.
Тодоров
Петро Прокопович
- голова Харківської обласної галузевої організації роботодавців підприємств і організації виробників та постачальник сільськогосподарської техніки і обладнання для переробної промисловості (за згодою)
6.
Скуратович
Євгенія Кузьмівна
- голова Харківської обласної галузевої організації роботодавців (за згодою)
7.
Яценко
Сергій Михайлович
- голова Харківської міської організації роботодавців (за згодою)
8.
Шульгін
Сергій Володимирович
- голова Харківської обласної організації роботодавців у сфері послуг “Усім миром” (за згодою)