Положення про Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради

Додаток 33
до рішення 1 сесії Харківської міської ради 6 скликання
«Про затвердження положень
виконавчих органів Харківської міської ради 6 скликання»
від 24.11.2010 р. № ___/10

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент праці та соціальної політики (надалі-Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, що утворюється Харківською міською радою.
1.2. Департамент згідно з рішенням 1 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про структуру виконавчих органів Харківської міської ради 6 скликання» від 24.11.2010 року є правонаступником Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міської ради в частині повноважень у сфері соціальних питань у зв’язку з перейменуванням.
1.3. Департамент підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.
Взаємодію Департаменту та координацію його діяльності з іншими виконавчими органами міської ради здійснює перший заступник міського голови.
1.4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і Законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Департамент є юридичною особою.
2.2. Департамент веде самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах Державного казначейства України та відповідно до чинного законодавства України рахунки в установах банків, у межах своїх повноважень підписувати від свого імені угоди, бути позивачем і відповідачем та третьою особою у судах всіх інстанцій.
2.3. Департамент має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.
2.4. Департамент фінансується за рахунок коштів бюджету міста, виділених на його утримання. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту і витрати на утримання визначає міський голова в межах виділених асигнувань. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджує міський голова.
2.5. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.
2.6. Місцезнаходження Департаменту: місто Харків вул. Сумська,64 Будинок рад.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Метою діяльності Департаменту є забезпечення створення сприятливих умов для функціонування у м. Харкові закладів, установ, організацій та підприємств соціального захисту населення та спеціальних закладів для дітей. а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста з питань праці, соціального захисту населення, у тому числі соціально-правового захисту дітей.
3.2. Завданням діяльності Департаменту є:
3.2.1. Координація та забезпечення діяльності підприємств, закладів, установ та організацій сфери з питань праці та соціального захисту населення м. Харкова усіх форм власності.
3.2.3. Виділення пріоритетних напрямів діяльності в м. Харкові з питань у сфері соціального захисту населення, у тому числі стосовно соціально – правового захисту дітей, профілактики правопорушень в дитячому середовищі, а також всебічна підтримка таких напрямів.
3.2.4 Надання пропозицій щодо створення та підтримки підприємств, закладів, установ та організацій, діяльність яких спрямована на розвиток вищезазначених сфер.
3.2.5. Надання пропозицій та сприяння у забезпеченні фінансування підприємств, закладів, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста, які діють у сфері питань праці та соціального захисту населення, у тому числі спеціальних закладів для дітей.
3.2.6. Забезпечення взаємодії підприємств, закладів, установ та організацій зазначених сфер з органами державної влади, профспілковими комітетами, іншими недержавними та громадськими організаціями, недопущення та врегулювання напружених та конфліктних ситуацій.
3.2.7. Прийняття участі у формуванні та реалізації кадрової політики в інтересах територіальної громади міста у сфері соціального захисту населення, у тому числі соціально-правового захисту дітей.
3.2.8. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню підприємств, закладів, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова у сферах питань праці та соціального захисту населення, соціального захисту дітей.
3.2.9. Сприяння нормативної та програмної підтримки підприємств, закладів, установ та організацій вищезазначених сфер в межах своєї компетенції.
3.3. Департамент при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

4. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Самоврядні повноваження:
4.1.1. Надання пропозицій Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради у сфері питань праці, соціального захисту населення, у тому числі з питань соціально-правового захисту та реалізації їх прав, для підготовки програм соціально – економічного розвитку.
4.1.2. Подання до Харківської обласної ради необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного розвитку Харківської області у соціальній сфері, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території м. Харкова, з питань, пов’язаних з розвитком міста, задоволенням потреб населення.
4.1.3. Вирішення життєво — важливих проблем дітей, забезпечення, в межах своєї компетенції, встановлених законодавством України гарантій щодо соціально-правового захисту дітей у м. Харкові.
4.1.4. Забезпечення ефективного використання трудових і фінансових ресурсів у сферах соціального захисту.
4.1.5. Попередній розгляд планів, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій у сфері соціального захисту населення незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань.
4.1.6. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку соціальної сфери у м. Харкові, координація цієї роботи.
4.1.7. Розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції та надання послуг, виконання робіт, необхідних для територіальної громади міста у сфері соціального захисту на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності.
4.1.8. Підготовка пропозицій до проекту бюджету міста у соціальній сфері, у тому числі з питань дитинства, питань праці та подання їх для попереднього розгляду виконавчому комітету міської ради, забезпечення виконання бюджету в частині соціального захисту, у т.ч. дітей. Підготовка і подання до обласної ради необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проекту обласного бюджету у зазначених сферах.
4.1.9. Підготовка в установленому порядку пропозицій щодо кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, закладів, установ та організацій в сфері соціального захисту та спеціальних установ для дітей, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста.
4.1.10. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, закладів, установ та організацій у сфері з питань праці та соціальних питань та спеціальних установ для дітей, які відносяться до комунальної власності територіальної громади міста.
4.1.11. Організація медичного обслуговування та харчування, створення умов для занять фізичною культурою і спортом, умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно –культурних традицій у закладах та установах соціального захисту та спеціальних установ для дітей, які віднесені до комунальної власності територіальної громади міста або передані їй.
4.1.12. Вирішення відповідно до законодавства України питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, сприяння багатодітним, прийомним сім’ям, батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів, відведенні зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва.
4.1.13. Організація для малозабезпечених громадян похилого віку та інвалідів будинків-інтернатів, сприяння в організації побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально-доступними цінами, а також безоплатного харчування.
4.1.14. Сприяння вирішенню питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством України.
4.1.15. Укладення в межах своїх повноважень і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг в установах соціального захисту, які віднесені до комунальної власності територіальної громади міста.
4.1.16. Сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам закладів, установ та організацій соціального захисту, спеціальних закладів для дітей, які розташовані на території м. Харкова, незалежно від форм власності.
4.1.17. Сприяння у створенні на основі законодавства України спільних з іноземними партнерами закладів, установ і організацій соціального захисту, спеціальних установ для дітей, інших об’єктів соціальної інфраструктури, участь у залученні іноземних інвестицій для створення робочих місць відповідно до завдань Департаменту.
4.1.18. Забезпечення діяльності комісії у справах альтернативної (невійськової) служби, ведення обліку громадян, що проходять альтернативну службу, здійснення контролю за організацією альтернативної служби на підприємствах міста, де проходять альтернативну службу громадяни.
4.1.19. Організація проведення громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами –на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності.
4.1.20. Надання в установленому порядку пропозицій щодо розгляду клопотань підприємств, закладів, установ та організацій соціального захисту, незалежно від форм власності, про нагородження Почесними грамотами Харківської міської ради, міськвиконкому та Подяками міського голови, державними нагородами, відзнаками міського голови та Президента України, присвоєння Почесних звань України.
4.1.21. Координація та контроль за роботою управління праці та соціальних питань, Управління служб у справах дітей, які зазначені в п.5.1. цього Положення, Комісій з захисту прав дитини, підвідомчих закладів, установ соціального захисту населення та спеціальних установ для дітей, які віднесені до комунальної власності територіальної громади міста.
4.1.22. Надання пропозицій виконавчому комітету міської ради щодо винесення питань, пов’язаних з діяльністю Департаменту, на розгляд міської ради.
4.1.23. Видання наказів з питань компетенції Департаменту, обов’язкових для виконання підрозділами Департаменту, зазначеними в п.5.1. цього Положення, а також підвідомчими підприємствами, установами, закладами та організаціями у сфері питань праці, соціальних питань та спеціальних установ для дітей, які віднесені до комунальної власності територіальної громади міста.
4.1.24. Проведення перевірок підприємств, закладів, установ та організацій у сфері питань праці, соціальних питань, дотримання законодавства України щодо дітей, які віднесені до комунальної власності територіальної громади міста, у визначеному законодавством порядку.
4.1.25.Забезпечення розстановки кадрів в установах соціального захисту та спеціальних установ для дітей, які належать до комунальної власності територіальної громади міста.
4.1.26. Надання правової консультативної допомоги мешканцям територіальної громади м. Харкова з питань праці, соціального захисту, законодавства України щодо дітей.
4.1.27. Розгляд в установленому порядку листів, заяв, скарг та звернень юридичних осіб та громадян, ведення прийому громадян з особистих питань і забезпечення виконання їх законних вимог і прохань.
4.1.28. Здійснення інших повноважень встановлених законодавством України.
4.2. Делеговані повноваження:
4.2.1. Розгляд і погодження планів підприємств, установ та організацій у сфері питань праці, соціального захисту та спеціальних установ для дітей, які не належать до комунальної власності територіальної громади міста, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів.
4.2.2. Підготовка в установленому порядку пропозицій щодо кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, закладів, установ та організацій в у сфері соціального захисту, які перебувають у державній власності
4.2.3. Забезпечення відповідно до закону України розвитку і вдосконалення мережі закладів усіх форм власності соціального захисту, спеціальних закладів для дітей, визначення потреби в кадрах для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів; організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів.
4.2.4. Ведення обліку розташованих на території м. Харкова закладів соціального захисту, незалежно від форм власності, місцевих благодійних організацій і фондів, інших неприбуткових організацій, які діють у цих сферах.
4.2.5. Внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування підприємницької діяльності у сфері соціального захисту.
4.2.6. Здійснення заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування в будинки інвалідів громадян похилого віку і інвалідів, які мають потребу в цьому.
4.2.7. Вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, сімейними формами виховання дітей.
4.2.8. Вирішення у встановленому законодавством порядку питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха, в інших випадках, передбачених законодавством.
4.2.9. Вирішення відповідно до законодавства України питань опіки та піклування щодо дітей, у тому числі по: визначенню статусу дитини; влаштуванню дитини в дитячі заклади та сімейні форми виховання (опіка, піклування, прийомна сімۥя, дитячий будинок сімейного типу, усиновлення); про повне державне утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у сімейних формах виховання за рахунок держави; захисту майнових і житлових прав дітей; формуванню банку даних в Єдиній інформаційно — аналітичній системи «Діти». Організація роботи щодо соціально — правового захисту дітей, у тому числі з питань запобігання бездоглядності дітей.
4.2.10. Підготовка територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення м. Харкова від безробіття, організація їх виконання, подання виконавчому комітету ради звітів про хід і результати виконання цих програм. Подання необхідних показників для розробки відповідних територіальних програм, що затверджуються обласною радою.
4.2.11. Розробка системи проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, в установах та організаціях, що віднесені до комунальної власності, а також за договорами — на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності.
4.2.12. Прийняття участі у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, здійснення контролю за їх виконанням.
4.2.13 Здійснення контролю за поданням відповідно до закону України підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад), організація інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках, надання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні.
4.2.14. Контроль за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, а також за якістю проведення атестації робочих місць, за умовами праці та наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах.
4.2.15. Впровадження системи бронювання робочих місць в порядку, встановленому державою, на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності, призначених для працевлаштування осіб, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту і не спроможні конкурувати на ринку праці; визначення нормативів таких робочих місць, прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація професійної підготовки цих осіб, погодження проведення ліквідації таких робочих місць.
4.2.16. Реалізація державної політики в сфері охорони праці на території м. Харкова, розробка за участю профспілок міжгалузевих програм заходів з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, участь при необхідності у створенні міських аварійно-рятувальних формувань, контроль за додержанням вимог нормативних актів про охорону праці на території міста, комплексне управління охороною праці і координація робіт з профілактики невиробничого травматизму в м. Харкові.
4.2.17. Забезпечення на території м. Харкова в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов’язань України у сфері соціального захисту.
4.2.18. Розробка та подання пропозицій до відповідних органів щодо перевірок, а також організація проведення перевірок на підприємствах, установах, організаціях та фізичних осіб, які діють у сфері соціального захисту, що розташовані на території м. Харкова незалежно від форм власності, з питань здійснення делегованих повноважень, віднесених до компетенції Департаменту.
4.2.19. Здійснення інших повноважень, делегованих Департаменту згідно з чинним законодавством.

4.3. Департамент має право:
4.3.1. Залучати (за погодженням з їх керівниками) спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції;
4.3.2. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
4.3.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
4.3.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та її виконкому, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

5. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1. До складу Департаменту праці та соціальної політики входять:
5.1.1 апарат Департаменту;
5.1.2 управління праці та соціальних питань;
5.1.3 управління служб у справах дітей.
5.2. Діяльність Управління праці та соціальних питань та Управління служб у справах дітей регламентується положеннями, які затверджуються Харківською міською радою.
5.3.Керівників управлінь призначає на посаду міський голова у порядку, встановленому законодавством, за поданням директора Департаменту та погодженням заступника міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.
5.4. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує міський голова.
5.5. Положення про структурні підрозділи апарату Департаменту затверджуються директором Департаменту.
5.6.Керівники відділів апарату та управлінь Департаменту безпосередньо підпорядковуються директору Департаменту.

6. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТУ

6.1.Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням заступника міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.
6.2. Директор Департаменту:
6.2.1 здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Департамент завдань, здійснення його повноважень;
6.2.2 видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, доручення, контролює їх виконання;
6.2.3 розпоряджається коштами, переданими Департаменту з державного бюджету та бюджету міста;
6.2.4 координує та контролює роботу управлінь праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради та районних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) населення у м. Харкові;
6.2.5 контролює відповідно до законодавства України, використання згідно затверджених в установленому порядку кошторисів коштів, переданих з бюджету міста для фінансування витрат на утримання апарату Департаменту, підвідомчої мережі та виконання програм управлінь соціальної політики, служб у справах дітей, а також закладами, установами, організаціями та підприємствами соціального захисту, які відносяться до комунальної власності територіальної громади міста та фінансуються з міського бюджету;
6.2.6 контролює виконання чинного законодавства щодо фінансування пільг та допомог за рахунок субвенції з державного бюджету;
6.2.7 представляє без довіреності Департамент у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами;
6.2.8 укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Департаменту, видає довіреності;
6.2.9 відкриває та закриває рахунки в установах Державного казначейства України, має право першого підпису на банківських документах;
6.2.10 веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і прохань, розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян;
6.2.11 інформує територіальну громаду міста про виконання рішень Харківської міської ради, міськвиконкому, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність в засобах масової інформації в межах своєї компетенції;
6.2.12 виконує інші повноваження згідно з законодавством України.
6.3. На час відсутності директора Департаменту виконання його обов’язків покладається розпорядженням міського голови на його заступника.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням Харківської міської ради або в установленому порядку відповідно до вимог діючого законодавства України.
7.3. Зміни та доповнення до положення про Департамент вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.