Додатки до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки

Додаток 1
до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.1.6. Розділу 1 «Сприяння офіційній зайнятості населення м.Харкова»)

П О Л О Ж Е Н Н Я
про порядок організації і проведення оплачуваних громадських робіт

Дане Положення встановлює порядок організації, проведення та фінансування оплачуваних громадських робіт.
Оплачувані громадські роботи — це загальнодоступні види некваліфікованих робіт, а також кваліфіковані роботи, які організуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу.
Роботодавці — підприємства, установи, організації комунальної форми власності, громадські організації та інші роботодавці (далі – Роботодавці).

1. Загальна частина

1.1. Організація проведення оплачуваних громадських робіт передбачена ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та визначено Положенням про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008г. № 839.
1.2. Оплачувані громадські роботи організовуються для:
- осіб, які не мають роботи;
- учнівської та студентської молоді, яка виявила бажання працювати у вільний від навчання час;
- пенсіонерів, інвалідів.
Оплачувані громадські роботи повинні мати суспільно корисну спрямованість, відповідати потребам міста Харкова і сприяти соціальному розвитку.
1.3. До оплачуваних громадських робіт не можуть бути віднесені роботи, пов’язані з ризиком для життя, які визначені у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України «Про затвердження типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною безпекою» від 26.01.2005г. №15.
1.4.Объектами проведення оплачуваних громадських робіт можуть бути:
- житлові будинки (місця загального користування, підвали і т.д.);
- прибудинкові території, в тому числі зелені зони біля будинку;
- зони відпочинку;
- дитячі майданчики;
- внутрішньодворові дороги та ін.
При організації оплачуваних громадських робіт можуть застосовуватися наступні види робіт:
- приведення в належний санітарний стан зазначених об’єктів на території;
- прибирання сміття;
- облагороджування зелених насаджень;
- прибирання під’їздів;
- прибирання підвалів і горищ;
- дрібний ремонт під’їздів, спортивних і дитячих майданчиків;
- соціальне патрулювання;
- інформаційно-роз’яснювальна робота;
- та інші види відповідних робіт.
Для проведення громадських робіт забезпечується відшкодування витрат на придбання інвентарю, будівельних матеріалів та інших допоміжних засобів.
1.5. Для контролю за проведенням робіт і нарахуванням заробітної плати передбачається організація додаткових робочих місць за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
1.6. Оплачувані громадські роботи проводяться виключно на спеціально створених для цього тимчасових робочих місцях.
1.7. Інформація про можливості прийняття участі в оплачуваних громадських роботах поширюється Роботодавцями, якими організовані такі роботи, управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (далі — Управління) в межах своєї компетенції спільно з державною службою зайнятості.
1.8. На осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством України.

2. Порядок організації оплачуваних громадських робіт

2.1. Виконавчий комітет Харківської міської ради приймає рішення про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт на певних об’єктах і доводить цю інформацію до державній службі зайнятості і Роботодавців, якими планується організовувати такі роботи.
2.2. Для організації громадських робіт укладаються договори між Управлінням і Роботодавцями, і між державною службою зайнятості та Роботодавцями.
2.3. На підставі цих договорів Роботодавці залучають громадян на оплачувані громадські роботи за направленням державної служби зайнятості.
2.4. Роботодавці відповідно до законодавства про працю укладають в письмовій формі трудові договори з особами, зайнятими на оплачуваних громадських роботах.
2.5. На підставі трудових договорів Роботодавці ведуть облік виконаних робіт, робочого часу, нарахованої заробітної плати.
2.6. Тривалість робочого часу осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах, встановлюється згідно з законодавством про працю.
За домовленістю сторін можуть використовуватися гнучкі форми організації робочого дня (тижня) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.
2.7. Управління і Роботодавці можуть достроково розірвати договір про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт відповідно до визначених договором умов.
Визнана в установленому порядку безробітним особа, зайнята на оплачуваних громадських роботах, може достроково розірвати трудовий договір у разі працевлаштування на постійне місце роботи і в інших випадках, передбачених законодавством.
Спірні питання вирішуються в установленому законодавством порядку.

3. Порядок фінансування оплачуваних
громадських робіт і оплата праці громадян

3.1. Фінансування оплачуваних громадських робіт проводиться за рахунок коштів бюджету м. Харкова в межах кошторису витрат на виконання « Програми сприяння безпечної життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки» (далі — Програма).
3.2. Згідно з Програмою Управління укладає договір з Роботодавцем про фінансування оплачуваних громадських робіт.
3.3. Оплата праці осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах, здійснюється за фактично виконану роботу за розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами та погодинними розцінками відповідно до законодавства і не може бути менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.
3.4. Роботодавці надають до 5 числа кожного місяця, наступного за звітним, в Управління заявку на фінансування витрат, пов’язаних з оплатою організованих і проведених громадських робіт і статистичні дані по кількості організованих робочих місць, на підставі яких Управління здійснює перерахування коштів на рахунок Роботодавців.

4. Прикінцеві положення

4.1. Відповідальність за правильність розрахунків витрат, пов’язаних з проведенням громадських робіт, несуть керівники-Роботодавці.
4.2. Відповідальність за недотримання законодавства України під час проведення оплачуваних громадських робіт покладається на Роботодавця.
4.3. У разі недостовірності представлених Роботодавцями розрахунків, Роботодавець повинен відшкодувати до бюджету м. Харкова суму завданого збитку.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 2
до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.4.1. Розділу 4 «Забезпечення доступності середовища для осіб з фізичними обмеженнями»)

П О Л О Ж Е Н Н Я
про комітет забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури

1. Комітет забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі — комітет доступності) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради з метою координації роботи, пов’язаної зі створенням на території міста Харкова особам з обмеженими фізичними можливостями (у тому числі інвалідам із зору та тим, які пересуваються у візках, а також дітям-інвалідам) та іншим маломобільним групам населення (далі — маломобільні групи населення), безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури (житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів) і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації, в тому числі засобами, що забезпечують дублювання звуковими сигналами світлових сигналів, і пристроями, що регулюють рух пішоходів через транспортні комунікації (далі — об’єкти соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури).
2. Комітет доступності у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, місцевого органу державної виконавчої влади, розпорядженнями Харківського міського голови, а також цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.
3. Основними завданнями комітету доступності є:
- забезпечення та здійснення громадського контролю щодо відповідності об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури території міста Харкова вимогам чинних будівельних норм;
- підготовка пропозицій органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям з питань створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;
- надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань, що належать до його компетенції;
- сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобільних груп населення;
- розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативів та стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;
- сприяння ефективній взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевим органом державної виконавчої влади у сфері створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.
4. Комітет доступності відповідно до покладених на нього завдань має право:
- залучати для розгляду питань, пов’язаних з його діяльністю, спеціалістів виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів;
- одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
- запитувати проектно-архітектурні завдання і проектну документацію об’єктів капітального будівництва, включаючи масштабні ремонтні роботи та реконструкції, та проводити аналіз проектної документації цих об’єктів стосовно забезпечення безперешкодного доступу представників маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;
- проводити моніторинг доступності об’єктів громадського та житлового призначення, які готуються до здачі в експлуатацію, та подавати відповідним органам рекомендації та пропозиції стосовно створення безперешкодного доступу представників маломобільних груп населення до цих об’єктів;
- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію виконавчих органів місцевого самоврядування, що належить до його компетенції;
- утворювати постійні та тимчасові робочі групи;
- організовувати проведення конференцій, семінарів та інших заходів;
- ініціювати перед органами місцевого самоврядування м. Харкова проведення нарад та слухань з питань, що належать до його компетенції;
- подавати органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям пропозиції з питань, що належать до його компетенції.
5. Комітет доступності провадить свою діяльність на основі взаємодії з органами місцевого самоврядування, місцевим органом виконавчої влади, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.
6. Склад комітету забезпечення доступності формується з числа представників органів місцевого самоврядування, комісій і органів місцевого самоврядування, депутатів Харківської міської ради, громадських організацій інвалідів (у тому числі по одному представнику громадських організацій інвалідів, що представляють інтереси інвалідів опорно-рухового апарату, слуху та зору).
Представники громадських організацій інвалідів делегуються зборами таких об’єднань громадян, що засвідчується відповідним протоколом.
Члени комітету забезпечення доступності виконують свої обов’язки на громадських засадах.
7. Комітет доступності очолює голова, який за посадою є заступником Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.
Голова комітету доступності здійснює керівництво його роботою.
Голова комітету доступності має двох заступників, які за посадами є:
- заступник директора Департаменту — начальник управління містобудування та архітектури;
- представник громадської організації інвалідів.
Діяльність комітету доступності забезпечує секретар.
8. Основною формою роботи комітету забезпечення доступності є його засідання, що проводяться головою комітету доступності, а у разі його відсутності — одним із заступників голови не ріже ніж один раз у три місяці. План роботи комітету забезпечення доступності формується за пропозиціями його членів і затверджується його головою. Засідання комітету доступності вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини його членів.
9. Рішення комітету доступності (в тому числі регламент, план роботи, порядок денний) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комітету доступності. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення комітету забезпечення доступності оформлюються протоколом, що підписує головуючий на засіданні. Примірники протоколу надсилаються всім членам комітету доступності та відповідним органам місцевого самоврядування у п’ятиденний строк після проведення засідання для врахування під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі. Рішення комітету забезпечення доступності мають рекомендаційний характер.
10. Члени комітету доступності можуть брати участь у нарадах, що проводяться органами місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції комітету доступності.
11. Забезпечення секретаріату комітету доступності приміщенням, засобами зв’язку, створення необхідних умов для роботи комітету доступності та проведення його засідань здійснює управління праці та соціальних питань департаменту праці та соціальної політики харківської міської ради.
12. Комітет доступності інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання через засоби масової інформації, а також з використанням веб-сторінки Харківської міської ради.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 3

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.6.1. Розділу 6 «Подальший розвиток міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про соціальне замовлення в межах міського
соціального проекту «Єдина соціальна мережа»

1. Загальні положення

1.1. Соціальне замовлення — це система взаємодії органів місцевого самоврядування і об’єднань громадян соціальної спрямованості у сфері соціального захисту населення, коли органи місцевого самоврядування формують потреби територіальної громади у вигляді соціальних послуг і пропонують їх до виконання всім недержавним провайдерам (виконавцям), що працюють на ринку соціальних послуг міста Харкова.
1.2. Соціальне замовлення формується на підставі аналізу за останні 5 років потреби в соціальних послугах жителів територіальної громади
м. Харкова і моніторингу діяльності провайдерів соціальних послуг.
1.3. Виконавців послуг соціального замовлення визначають шляхом конкурсного відбору.

2. Мета соціального замовлення

2.1. Розширення ринку соціальних послуг за рахунок провайдерів в особі громадських організацій.
2.2. Залучення до участі у реалізації «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки» громадських організацій для здійснення комплексного підходу у вирішенні соціальних проблем, з метою забезпечення різносторонньої соціальної допомоги населенню міста.
2.3. Створення конкурентної основи при підборі виконавців соціальних послуг.
2.4. Впровадження нових форм співпраці з громадськими організаціями соціальної спрямованості.
2.5. Створення додаткових робочих місць в системі громадських організацій.
2.6. Розвиток волонтерського руху, як результат підвищення громадської активності жителів територіальної громади.
2.7. Створення моделі взаємодії всіх постачальників соціальних послуг, з метою підвищення якості життя соціально незахищених верств населення міста.

3. Умови підбору провайдерів соціальних послуг

3.1. Підставою для підбору провайдерів соціального замовлення, включеного в «Програму сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки», є затвердження Програми сесією Харківської міської ради.
3.2. Підбір провайдерів соціальних послуг соціального замовлення здійснюється Експертною радою по реалізації міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа» (далі- Експертна Рада).
3.3. Для виконання соціального замовлення запрошуються громадські організації соціальної спрямованості, які працюють на ринку соціальних послуг в системі «Єдиної соціальної мережі» і надають соціальні послуги, аналогічні заявленим.
3.4. Організації, що є розробником соціальної послуги, включеної в «Програму сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки», мають пріоритет впродовж перших 2-х років після розробки послуги, з метою її остаточного впровадження.

4. Порядок розгляду пропозицій

4.1. Пропозиції (заявки) на виконання соціального замовлення, подані на розгляд Експертної ради, приймаються протягом місяця після оголошення конкурсу, за встановленою формою.
4.2 Основними показниками для відбору виконавців соціальних послуг є:
- досвід роботи на ринку соціальних послуг;
- досвід роботи в міському соціальному проекті «Єдина соціальна
мережа»;
- досвід роботи з бюджетними коштами;
- досвід залучення додаткових коштів (в рамках реалізації проектів);
- досвід залучення волонтерів (в рамках реалізації проектів);
- калькуляція на виконання запропонованої соціальної послуги.
4.3. Заявки громадських організацій, які не мають досвіду роботи на ринку соціальних послуг і ніколи не надавали заявлених послуг, не приймаються до розгляду Експертною радою.

5. Контроль за виконанням соціального замовлення

5.1. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради:
- здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів;
- проводить регулярний моніторинг ринку соціальних послуг з метою визначення якості надання соціальних послуг.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 4

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.6.2. Розділу 6 «Подальший розвиток міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Експертну раду по реалізації міського соціального проекту
«Єдина соціальна мережа»

Згідно зі ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про соціальні послуги» визначається діяльність органів місцевої влади по встановленню за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством України гарантій по соціальному захисту населення та основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
Механізмом реалізації цих повноважень у м. Харкові є діюча в межах «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки» модель партнерських відносин між органами місцевого самоврядування і неурядовими громадськими організаціями соціальної спрямованості, що передбачає поєднання засобів, можливостей і зусиль для досягнення загальної мети — підвищення якості соціальної допомоги жителям територіальної громади міста Харкова.
Органом громадського контролю за цим видом діяльності є міська Експертна рада (далі — Рада).

1.Мета і задачі Ради

1.1. Збір і аналіз інформації про соціальні проблеми мешканців територіальної громади м. Харкова.
1.2. Виявлення найбільш активних структур з числа неурядових громадських організацій, що працюють у сфері надання соціальних послуг громадянам міста.
1.3. Координація діяльності органів місцевого самоврядування громадських організацій у сфері соціальної політики міста Харкова.
1.4. Методичний супровід усіх видів діяльності по забезпеченню соціального захисту населення.
1.5. Забезпечення підготовки і проведення конкурсу пропозицій на виконання соціального замовлення та конкурсу соціальних проектів.
1.6. Контроль за використанням бюджетних коштів у випадку фінансування громадських організацій за рахунок коштів бюджету м.Харкова.
2. Склад Ради

2.1. Склад Ради затверджується розпорядженням міського голови.
2.2. До складу ради входять:
- депутати Харківської міської ради;
- представники виконавчих органів Харківської міської ради (в тому числі представники Департаменту бюджету і фінансів та Юридичного департаменту);
- вчені – фахівці.

3. Керівництво Радою

3.1. Роботою Ради керує заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.
3.2. Заступниками керівника Ради є:
- голова постійної комісії з соціального захисту та охорони здоров’я Харківської міської ради;
- заступник директора Департаменту-начальник управління праці та соціальних питань Харківської міської ради.

4. Повноваження Ради

4.1. Рада затверджує форму заяви на участь у конкурсі та зміст оголошення про його проведення.
4.2. Одержує та реєструє конкурсну документацію.
4.3. Визначає на підставі конкурсної документації учасників конкурсу.
4.4. Проводить конкурс.
4.5. Визначає переможців конкурсу

5. Порядок роботи Ради

5.1. Засідання Ради проводяться у разі необхідності.
5.2. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.
5.3. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні.
5.4. Робота Ради відкрита для всіх жителів територіальної громади міста.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 5

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.6.2. Розділу 6 «Подальший розвиток міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про проведення конкурсу соціальних проектів у рамках міського соціального проекту “Єдина соціальна мережа”

1. Мета

1.1. Сприяння науковій та творчій діяльності місцевих структур та громадських організацій соціальної спрямованості.
1.2. Залучення до участі в «Програмі сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки» громадських організацій соціальної спрямованості для забезпечення комплексного підходу у вирішенні питань забезпечення різнобічної соціальної допомоги населенню, залучення до громадсько-корисної праці якомога більшої кількості жителів територіальної громади міста Харкова.
1.3. Підтримка ініціатив громадських організацій соціальної спрямованості. Виявлення діючих соціальних програм та їх інтеграція в «Програму сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки» з метою реалізації міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа».
1.4. Підтримка соціальних проектів, успішно діючих в межах «Єдиної соціальної мережі» на ринку соціальних послуг міста.

2. Загальні положення

2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається наказом заступника міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення після затвердження «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки» на сесії міської ради.
2.2. Інформація про проведення конкурсу протягом трьох робочих днів після прийняття рішення підлягає оприлюдненню у засобах масової інформації.
2.3. У конкурсі приймають участь:
- громадські організації соціального напрямку;
- благодійні фонди;
- юридичні особи, які займаються благодійною діяльністю.

3. Напрямки соціального партнерства

3.1. Розвиток ринку соціальних послуг для територіальної громади міста.
3.2. Заходи щодо працевлаштування інвалідів та інших неконкурентоспроможних громадян на ринку праці.
3.3. Впровадження інноваційних соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації у суспільство людей з особливими потребами.
3.4. Збільшення кількості консультативних пунктів та телефонів «Довіри» на базі соціальних закладів та громадських організацій міста.
3.5. Заходи щодо розповсюдження соціальної інформації.
3.6. Забезпечення доступності використання комп’ютерної бази даних з соціального законодавства мешканцями територіальної громади.
3.7. Проведення соціологічного, юридичного, економічного та наукового аналізу відпрацьованого механізму взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями з метою подальшого розвитку цих відносин.
4. Умови конкурсу

4.1. Проекти, які подаються на конкурс, повинні:
- відповідати зазначеним стандартам (оформлення, структура, розрахунки тощо);
бюджет проекту повинен бути складеним з урахуванням дольової участі у програмі як органу місцевого самоврядування так і самої організації;
надаватись на конкурс у надрукованій формі українською чи російською мовою у необхідній кількості (вказується в оголошенні) примірників..
4.2. Об’єктом конкурсного відбору є проекти, які спрямовані на реалізацію державної політики щодо соціального захисту громадян.
4.3. Територіальними рамками проведення конкурсу є територія м. Харкова.
4.4. Організація-претендент повинна бути зареєстрована, мати приміщення для роботи, телефон, поточний рахунок у банку.

5. Порядок подачі та розгляду проектів

5.1. Для участі у конкурсі необхідно надати проекти в термін, встановлений в оголошенні про проведення конкурсу.
5.2. Проект приймається для участі у конкурсі при наявності комплекту конкурсної документації, визначеного в аплікаційній формі, затвердженої Експертною радою по реалізації міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа» (далі-Експертна рада).
При проведенні експертної оцінки проектів враховується:
- актуальність та пріоритетність проблеми, яка вирішується програмою;
- ефективність використання коштів;
- соціальна значимість та суспільні результати реалізації проекту;
- оригінальність ідеї або інноваційні ознаки проекту;
5.3 Автори проектів, запропонованих на конкурс, мають можливість прийняти участь у їх презентації.

6. Підведення підсумків конкурсу

6.1. Експертна рада підводить підсумки проведення конкурсу, визначає переможців конкурсу та розмір фінансової підтримки на виконання соціального проекту протягом десяти робочих днів після презентації проектів.
6.2. Рішення Експертної ради є підставою для укладання договору управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради з організаціями — переможцями конкурсу.

7. Контроль

7.1. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів та якістю надання соціальних послуг.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 6

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.7.2. Розділу 7 «Подальший розвиток ринку соціальних послуг»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про роботу мережі інформаційних електронних
соціальних офісів

1. Мета

1.1. Сприяння виконанню Закону України «Про соціальні послуги» управлінням праці та соціальних питань департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та громадськими організаціями – партнерами міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа».
1.2. Забезпечення комплексного підходу у вирішенні питань надання різнобічної соціальної допомоги населенню шляхом ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районів міста Харкова, комунальних закладів та громадських організацій соціальної спрямованості, згідно з Законом України «Про соціальні послуги».
1.3. Створення механізмів поширення соціальної інформації шляхом діяльності мережі інформаційних електронних соціальних офісів.
1.4. Запровадження нових форм співробітництва з громадськими організаціями соціального напрямку.

2. Загальні положення

2.1. Інформаційна соціальна послуга надається в інформаційних електронних соціальних офісах (далі – електронні офіси), розташованих в управлінні праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районів міста Харкова, міських комунальних закладах та громадських організаціях соціальної спрямованості. Електронні офіси обладнані комп’ютерами, об’єднаними в мережі Інтернет.

3. Порядок роботи інформаційних електронних офісів

3.1. Фахівці електронних офісів:
3.1.1. Здійснюють прийом громадян за зверненнями по наданню соціальних послуг, з отримання роз’яснень щодо законодавства України про соціальне забезпечення та наданню різних видів соціальних допомог.
3.1.2. Здійснюють вивчення та аналіз потреб мешканців територіальної громади міста Харкова в соціальних послугах.
3.1.3. Проводять моніторинг звернень громадян щодо надання соціальних послуг.
3.1.4. Здійснюють обмін інформацією в мережі Інтернет та пошук ефективного вирішення питань.

4. Організаційно-методичні заходи

4.1. Організаційно – методичну роботу щодо розвитку мережі електронних офісів здійснює управління праці та соціальних питань департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.
4.2. Електронний офіс, створений на базі управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради є головним, реалізує адміністративні функції, та координує роботу мережі.

5. Відповідальність

5.1. Відповідальність за роботу інформаційної мережі електронних офісів несе начальник управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 7

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності в сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.7.3. Розділу 7 «Подальший розвиток ринку соціальних послуг»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про надання транспортних соціальних послуг

1. Мета

1.1. Створення сприятливих умов для безперешкодного пересування інвалідів 1 та 2 груп з захворюваннями опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках.
1.2. Сприяння реалізації Закону України “Про соціальні послуги” в частині надання транспортних соціальних послуг вказаній категорії громадян міста.
1.3. Забезпечення комплексного підходу у вирішенні проблем надання різнобічної соціальної допомоги населенню за допомогою транспортних засобів.
1.4. Впровадження нових форм співробітництва з громадськими організаціями соціальної спрямованості.

2. Загальні положення

2.1. Дане положення визначає види та порядок надання транспортних соціальних послуг інвалідам 1 та 2 груп з захворюваннями опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках, (далі: клієнтам), а саме: доставка до медичних закладів, до місця навчання, на консультації спеціалістів з соціального захисту населення, психологів, для отримання юридичних послуг, до відділень денного перебування соціальних закладів міста, на культурно-масові заходи, для участі у виборах, до закладів, які забезпечують активне включення клієнтів в життя територіальної громади міста, та інше.

3. Порядок надання транспортних соціальних послуг

3.1. Координація роботи по наданню транспортних соціальних послуг інвалідам 1 та 2 груп з захворюваннями опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках, здійснюється управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.
3.2. Під транспортною соціальною послугою (далі: послуга) мається на увазі пересування клієнта від одного об’єкта до іншого без проміжних заїздів.
3.3. Послуги надаються інвалідам 1 та 2 груп з захворюваннями опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках, (у тому числі дітям-інвалідам) та є мешканцями міста Харкова згідно з реєстрацією їх фактичного місця проживання.
3.4. В окремих випадках послуги можуть надаватися:
- громадянам з захворюваннями опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках, але не мають групи інвалідності при наявності медичного висновку про необхідність надання транспортної соціальної послуги;
- громадянам без реєстрації у м. Харкові за адресою їх фактичного проживання при наявності довідки з житлової установи, яка підтверджує факт проживання за даною адресою.
3.5 Транспортні соціальні послуги надаються безкоштовно.
3.6. Організації та служби, що займаються обслуговуванням вказаних категорій громадян, можуть надавати заявки на використання транспортних соціальних послуг для забезпечення комплексного обслуговування своїх клієнтів.
3.7. Фізичним особам для отримання послуги необхідно зареєструватися у диспетчера як потенціальним клієнтам і надати заяву, ксерокопію паспорту, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру та оригінал довідки МСЕК.
3.8. Після реєстрації фізичні особи подають заявки на кожну поїздку окремо по телефону не менш ніж за 2 доби до запланованої поїздки.
3.9. Екстрені заявки можуть бути виконані при наявності вільного часу в графіку руху автомобілів або при збігу їх з іншими маршрутами.
3.10. Кожен клієнт має право отримати до 6 послуг на місяць. Невикористані в продовж місяця поїздки не переносяться на інший місяць і не передаються іншим клієнтам.
3.11. У виключному порядку при необхідності системного відвідування лікувального чи реабілітаційного закладу, навчального закладу у період екзаменаційної сесії (при наданні відповідного документу) кількість транспортних послуг збільшується при наявності фінансових можливостей бюджету м. Харкова.
3.12. Послуга надається на постійній основі учням, які мають статус дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату та пересуваються на інвалідних візках для систематичного відвідування занять Харківської загально-освітньої школи I-III ступенів №124 Харківської міської ради Харківської області («Школа рівних можливостей»), яка розташована за адресою: вул. Гвардійців Широнінців, 75-А.
3.13. Додаткові поїздки надаються клієнтам для колективних відвідувань та підготовки загальноміських культурних та спортивних заходів (концерти, фестивалі, футбольні матчі, тенісні турніри) за письмовим колективним зверненням та при наявності фінансових можливостей міського бюджету.
3.14. Послуги надаються цілодобово.
3.15. Про зняття заявки клієнт повинен повідомити диспетчера. У випадку відмови від поїздки в день поїздки або після подачі автомобіля до місця замовлення поїздка вважається використаною.
3.16. Клієнту необхідно чекати замовлений автомобіль в назначений час на вулиці, у вказаному місці. В обов’язки водія не входить надання допомоги клієнту при пересуванні вулицею і в будівлях.
3.17. Клієнту надається можливість перевозити вантаж вагою не більше 20 кг та габаритами не більше 50х50х50 см.
3.18. В заявці водія має бути відмітка (підпис) інваліда про виконану заявку.
3.19. При необхідності інваліда супроводжують не більше 2-х асистентів, які забезпечують його супроводження до місця слідування.
3.20. В окремих випадках можлива доставка клієнтів в лікарські або санаторно-курортні заклади, розташовані в Харківській області.
3.21. Клієнт повинен дотримуватись правил техніки безпеки при автотранспортних перевезеннях та правил користування автомобілем транспортної соціальної послуги.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 8

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.п.8.1.1. Розділу 8 «Підтримка соціально послаблених верств населення»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста Харкова, які опинилися в скрутній життєвій ситуації,
за зверненнями до міського голови

1. Загальна частина

1.1. Дане Положення визначає порядок надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в скрутній життєвій ситуації.
1.2. Одноразова адресна грошова допомога (далі – грошова допомога) громадянам міста, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, надається в межах витрат, передбачених на ці цілі кошторисом витрат на виконання «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки» на поточний рік.
1.3. Питання надання грошової допомоги жителям територіальної громади м. Харкова (які мешкають та зареєстровані на території міста) розглядається за дорученням Харківського міського голови.
1.4. Підставою для розгляду питання щодо надання грошової допомоги є заява громадянина про надання йому (його сім’ї) грошової допомоги у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами (пожежа, тяжка хвороба, оперативне лікування, обставини, які можуть привести до небезпеки та значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих, та інше) на ім’я міського голови.
1.5. Рішення щодо конкретної заяви приймається комісією по розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (далі – Комісія).
Склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови і очолюється заступником міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.
До складу Комісії входять: голова Комісії, заступник голови Комісії — заступник директора Департаменту — начальник управління праці та соціальних питань Харківської міської ради, секретар Комісії та 6 членів Комісії, з яких: директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, депутат Харківської міської ради, 3 — представники управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, представник Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради.
1.6. Питання щодо надання грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, розглядається Комісією при наявності наступних документів:
- особистої заяви громадянина;
- довідки про склад сім’ї (оригінал);
- довідок про доходи усіх членів сім’ї (оригінали);
- копії паспорту (1,2,11 сторінка) заявника;
- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника.
Для розгляду питання про надання грошової допомоги:
- на лікування чи операцію необхідним є медичний висновок Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради;
- в зв’язку з пожежею – акт пожежної частини про пожежу, яка сталася;
- з приводу стихійного лиха – подання адміністрації відповідного району Харківської міської ради (за місцем проживання);
- у разі звернення до секретаря і депутатів Харківської міської ради та заступників міського голови, заяви розглядаються за дорученням міського голови.
Крім того, Комісією розглядаються питання надання грошової допомоги жителям м.Харкова, сім’ї яких постраждали внаслідок масових пожеж, землетрусів, повеней та іншого стихійного лиха. При цьому, для надання екстреної грошової допомоги необхідним є наявність наступного пакету документів:
- особистої заяви громадянина;
- довідки про склад сім’ї (оригінал);
- копії паспорту (1,2,11 сторінка) заявника;
- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника.
Зокрема, Комісія має розглядати питання щодо надання грошової допомоги сім’ям, в яких народилася трійня, на підставі наступних документів:
- особистої заяви одного з батьків на ім’я міського голови;
- довідки з пологового будинку про народження трійні;
- довідки про склад сім’ї (оригінал);
- копії паспорту (1,2,11 сторінка) заявника;
- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника.
1.7. До членів сім’ї відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст.3 Сімейного кодексу України).
1.8. Грошова допомога надається сім’ї не частіше одного разу на рік.
1.9. При прийнятті рішення про розмір грошової допомоги до уваги приймаються рівень матеріальної забезпеченості сім’ї та надзвичайність конкретних обставин, які склалися у заявника (його сім’ї). Розмір грошової допомоги: мінімальної – не менш ніж 200 грн., максимальної – не більш ніж 10000 грн. В окремих випадках, при наявності підтверджуючих документів, Комісією приймається рішення про збільшення суми грошової допомоги.
1.10. Зокрема, Комісія може розглядати повторне звернення та, як виняток, приймати рішення по особливих випадках про повторне надання грошової допомоги.

2. Порядок розгляду заяв громадян міста щодо надання одноразової адресної грошової допомоги

2.1. Заяви громадян щодо надання грошової допомоги та документи, які підтверджують рівень матеріального стану заявника і членів його сім’ї, надходять до секретаря Комісії для подальшої підготовки усіх необхідних матеріалів для розгляду на засіданні Комісії.
2.2. Для визначення розміру одноразової адресної грошової допомоги заявник повинен надати документи, зазначені у п.1.6. цього Положення.
2.3. Якщо на протязі 1 місяця з дня надходження заяви на розгляд Комісії заявник не надає необхідних документів, заява буде знята з розгляду Комісії.
2.4. Матеріали засідання Комісії по розгляду питання щодо надання одноразової адресної грошової допомоги оформлюються протоколом, який підписується усіма членами Комісії. На підставі протоколу видається наказ розпорядника бюджетних коштів, який є підставою для виплати грошової допомоги громадянам міста, які опинилися в скрутній життєвій ситуації.

3. Порядок виплати грошової допомоги

3.1. Після розгляду звернення на Комісії, секретар Комісії готує письмову відповідь заявникові про прийняте рішення.
3.2. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує грошову допомогу на поштові відділення зв’язку за місцем реєстрації заявників поштовим переказом або виплачує грошові кошти готівкою через касу управління.
3.3. Витрати, пов’язані з веденням листування щодо надання громадянам грошової допомоги (конверти), готівковою виплатою через касу управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та перерахуванням грошової допомоги поштовим переказом, здійснюються за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат на виконання «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки» на поточний рік.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 9

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.п.8.1.2. Розділу 8 «Підтримка соціально послаблених верств населення»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про надання одноразової адресної грошової допомоги
громадянам міста Харкова за зверненнями
до депутатів Харківської міської ради

1. Загальна частина

1.1. Дане Положення визначає порядок надання одноразової адресної грошової допомоги (далі – грошова допомога) громадянам міста за зверненнями до депутатів Харківської міської ради.
1.2. Грошова допомога громадянам міста надається в межах витрат, передбачених на ці цілі кошторисом витрат на виконання «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки” на поточний рік.
1.3. Питання надання грошової допомоги жителям територіальної громади м. Харкова (які мешкають та зареєстровані на території міста) розглядається депутатами Харківської міської ради.
1.4. Підставою для розгляду питання щодо надання грошової допомоги є заява громадянина про надання йому (його сім’ї) грошової допомоги у зв’язку з потребою, що виникла, на ім’я депутата Харківської міської ради.
1.5. Рішення щодо конкретної заяви, з визначенням розміру грошової допомоги, приймається особисто депутатом Харківської міської ради.
1.6. Розмір допомоги за зверненням до депутатів Харківської міської ради складає до 500 грн.
1.7. Питання щодо надання грошової допомоги громадянам міста розглядається депутатом Харківської міської ради при наявності наступних документів:
- особистої заяви громадянина;
- довідки про склад сім’ї (оригінал);
- довідок про доходи усіх членів сім’ї (оригінали);
- копії паспорту (1,2,11 сторінка) заявника;
- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника.
1.8. У разі звернення громадян до депутата Харківської міської ради з питань надзвичайних обставин, які склалися в сім’ї (тяжка хвороба, оперативне лікування, пожежа та інші обставини, які можуть привести до небезпеки і значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих), депутат може направити клопотання на ім’я міського голови для розгляду даного звернення на відповідній комісії.
1.9. Грошова допомога надається сім’ї не частіше одного разу на рік.
1.10. До членів сім’ї відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст.3 Сімейного кодексу України).
1.11. Якщо громадянин м.Харкова звернувся за допомогою до кількох депутатів Харківської міської ради, грошова допомога надається по першому зверненню, зареєстрованому в управлінні праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.
1.12. При виплаті грошової допомоги, управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради веде облік коштів, передбачених у кошторисі витрат на виконання відповідного пункту «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки!, з урахуванням розподілу цих коштів між політичними фракціями, які працюють у Харківській міській раді. Розрахунки бюджетів політичних фракцій на надання громадянам міста грошової допомоги проводяться згідно кількості депутатів, що входять до фракції.

2. Порядок розгляду заяв громадян міста щодо надання одноразової адресної грошової допомоги

2.1. Заяви громадян щодо надання грошової допомоги та документи, які підтверджують рівень матеріального стану заявника і членів його сім’ї, у супроводі клопотання депутата Харківської міської ради, в якому зазначається сума допомоги, передається на виконання до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.
2.2. Перерахування грошової допомоги заявникові здійснюється лише при наявності повного пакету документів, зазначеному у п.1.7. цього Положення. Неповний пакет документів повертається депутату Харківської міської ради на доопрацювання.
2.3. У виключному випадку, до неповного пакету документів може надаватися акт обстеження матеріально-побутових умов заявника, підписаний, безпосередньо, депутатом Харківської міської ради (форма акту додається).

3. Порядок виплати одноразової адресної грошової допомоги

3.1. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує грошову допомогу на поштові відділення зв’язку, за місцем реєстрації заявників, поштовим переказом.
3.2. У виключних випадках, грошова допомога може надаватись готівкою, через касу управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.
3.3. Витрати, пов’язані з веденням листування щодо надання громадянам одноразової адресної грошової допомоги (конверти), готівковою виплатою, через касу управління праці та соціальних Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та перерахуванням грошової допомоги поштовим переказом, здійснюються за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат на виконання «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки» на поточний рік.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

ЗРАЗОК
АКТ
обстеження матеріально-побутових умов
П.І.Б.
заявника___________________________________________________________
__________________________________________________________________

Рік народження________________________________________________________

Адреса______________________________________________________________________________________________________________________________

Соціальний статус_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

Склад сім’ї
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Джерела доходу сім’ї і розмір доходу кожного члена сім’ї в гривнях
(зарплата, пенсія, стипендія, соціальні виплати)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Причина
звернення____________________________________________________________________________________________________________________________

Розмір необхідної допомоги
__________________________________________________________________

Причина, за якою не має можливості надати повного пакету документів
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата проведення обстеження
__________________________________________________________________

Прізвище і підпис депутата міської ради
____________________________________

Додаток 10

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.п.8.3.8. Розділу 8 «Підтримка соціально послаблених верств населення»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги
двірникам та робітникам аварійно-диспетчерських служб комунальних підприємств, зайнятих обслуговуванням житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Харкова, для відпочинку їх неповнолітніх дітей в дитячому оздоровчому таборі влітку

1. Загальна частина

1.1. Положення розроблено з метою збереження існуючого кадрового потенціалу, залучення двірників та робітників аварійно-диспетчерських служб для роботи в комунальних підприємствах, підвищення їх соціального статусу та рівня життя, стимулювання зазначених працівників та підвищення їх мотивації до плідної праці через надання одноразової адресної грошової допомоги (далі — грошова допомога) з оплати літнього відпочинку у дитячому оздоровчому таборі їх неповнолітніх дітей.
1.2. Положення визначає порядок надання одноразової адресної грошової допомоги двірникам та робітникам аварійно-диспетчерських служб комунальних підприємств, зайнятих обслуговуванням житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Харкова (далі — робітники), на придбання путівок для своїх неповнолітніх дітей в дитячий оздоровчий табір.
1.3. Грошова допомога надається робітникам в межах витрат, передбачених на ці цілі кошторисом витрат на виконання «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки», на поточний рік.

2. Порядок надання грошової допомоги

2.1. Грошова допомога надається робітнику, якого зареєстровано на території міста Харкова. Якщо в сім’ї працює два або більше робітників, грошова допомога надається лише одному з членів сім’ї. У випадку, якщо в сім’ї виховується двоє або більше дітей, грошова допомога надається також одному з членів сім’ї на кожну дитину, яка потребує оздоровлення в дитячому таборі.
2.2. Підставою для надання грошової допомоги є поіменні списки робітників (в паперовому вигляді та на електронному носії), які формуються Департаментом житлового господарства Харківської міської ради, з подальшою передачею їх разом з супровідним листом до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.
2.3. До списків включаються робітники, які мають на вихованні дітей віком від 7 до 15 років включно.
2.4. До списків додаються наступні документи: свідоцтва про народження дітей, копії паспортів (1,2,11 стор.) та копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів робітників, зазначених у списках. Якщо вищевказані документи відсутні, робітник з поіменного списку виключається.
2.5. Розмір грошової допомоги передбачається кошторисом витрат на виконання «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки», на поточний рік.
3. Порядок виплати грошової допомоги

3.1. Виплата грошової допомоги проводиться на підставі наказу заступника директора Департаменту – начальника управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.
3.2. Грошова допомога надається робітникам, готівкою, через касу управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, при наявності паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

4. Заключні положення

4.1. Відповідальність за достовірність списків несе Департамент житлового господарства Харківської міської ради.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 11

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.п.8.1.4., 8.1.5. Розділу 8 «Підтримка соціально послаблених верств населення»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про надання одноразової адресної грошової допомоги
одному з членів сім’ї померлого, який мав статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, або учасника бойових дій в Афганістані та інших локальних війнах
(або особі, яка зобов’язалася його поховати)

1. Загальна частина

1.1. Дане Положення визначає порядок надання одноразової адресної грошової допомоги (далі – грошова допомога) одному з членів сім’ї померлого (або особі, яка зобов’язалася його поховати), який при житті мав статус:
- учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (виключно 1, 2-А та 3-А категорій);
- учасника бойових дій в Афганістані та інших локальних війнах.
1.2. Грошова допомога надається в межах витрат, передбачених на ці цілі кошторисом на виконання «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки» на поточний рік.
1.3. Питання надання грошової допомоги розглядається управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради за дорученням Харківського міського голови при наявності наступних документів:
- особистої заяви одного з членів сім’ї померлого або особи, яка зобов’язалася його поховати;
- копії свідоцтва про смерть громадянина, який мав статус учасника
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (виключно 1, 2-А та 3-А категорій), або учасника бойових дій в Афганістані та інших локальних війнах;
- копії посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (виключно 1, 2-А та 3-А категорій) або учасника бойових дій в Афганістані та інших локальних війнах;
- довідки про склад сім’ї (оригінал);
- копії паспорту (1,2,11 сторінки) заявника;
- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника;
- клопотання Харківської міської спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) при зверненні одного з членів сім’ї (або особи, яка зобов’язалася поховати) померлого учасника бойових дій в Афганістані та інших локальних війнах;
- копії договору-замовлення про організацію та проведення поховання (при зверненні особи , яка зобов’язалася поховати померлого).
1.4. До членів сім’ї відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст.3 Сімейного кодексу України).
1.5. Грошова допомога у зв’язку зі смертю вищезазначених категорій осіб надається одноразово.

2. Порядок виплати одноразової адресної грошової допомоги

2.1. Грошова допомога надається заявнику готівкою, через касу управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.
2.2. У виключних випадках управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує грошову допомогу за місцем реєстрації заявника, поштовим переказом.
2.3. Витрати, пов’язані з веденням листування щодо надання громадянам грошової допомоги (конверти), готівковою виплатою через касу управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та перерахуванням грошової допомоги поштовим переказом, здійснюються за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат на виконання «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки» на поточний рік.

Директор Департаменту праці
та соціальних питань Л.В. Болгова

Додаток 12

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.п.8.6.1. Розділу 8 «Підтримка соціально послаблених верств населення»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про організацію роботи щодо надання гарячих
обідів особам без постійного місця проживання
у пункті безкоштовного харчування міста

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення визначає порядок надання особам без постійного місця проживання і роду занять соціальної допомоги у вигляді безкоштовного харчування у підприємствах громадського харчування міста.
1.2. Фінансування пункту безкоштовного харчування за надані гарячі обіди здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Харкова в межах витрат, передбачених на виконання «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки» на поточний рік.
1.3. Термін роботи пункту безкоштовного харчування – 2 години.
Меню: комплексний обід (вартість визначається кошторисом витрат на виконання «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки» на поточний рік).
1.4. Право отримання гарячих обідів у визначеному пункті безкоштовного харчування мають особи без постійного місця проживання і роду занять, які залишились без коштів на існування.
1.5. В організації роботи по наданню вищевказаній категорії громадян безкоштовного харчування приймають участь:
- управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради;
- Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради;
- підприємства громадського харчування міста.

2. Організаційні заходи

Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради:
2.1. Організує роботу по наданню особам без постійного місця проживання безкоштовного харчування.
2.2. Складає кошторис витрат для надання особам без постійного місця проживання безкоштовного харчування протягом року.
2.3. Укладає договір з підприємством громадського харчування на організацію роботи пункту безкоштовного харчування.
2.4. Визначає та доводить до відома підприємства громадського харчування ліміт відпуску гарячих обідів.
2.5. Щомісячно, до 3 числа наступного місяця, приймає затверджений акт фактично витрачених коштів на надання особам без постійного місця проживання гарячих обідів в пункті безкоштовного харчування.
2.6. Щомісячно, на підставі одержаного акту, здійснює фінансові розрахунки з підприємством громадського харчування за надані гарячі обіди.

3. Порядок роботи підприємства громадського харчування

Підприємство громадського харчування:
3.1. Щоденно складає меню відповідно затвердженої вартості гарячого обіду у пункті безкоштовного харчування.
3.2. Узгоджує з управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради режим роботи пункту безкоштовного харчування.
3.3. Щоденно виготовляє та надає особам без постійного місця проживання, згідно виданих талонів, якісну їжу.
3.4. Забезпечує пункт харчування необхідним обслуговуванням та посудом.
3.5. Щоденно веде облік виданих громадянам вищевказаної категорії талонів на харчування, які є дійсними і використовуються тільки у день видачі, нумеруються поточно, протягом місяця.
3.6. Щоденно видає особам без постійного місця проживання одноразові, датовані талони на безкоштовне харчування у кількості, яка не перевищує встановлений денний ліміт (1 талон на чол.).
3.7. Наприкінці місяця складає звіт про фактичне використання коштів на харчування (акт), який включно до 3 числа наступного місяця передається до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради для фактичних розрахунків з підприємством громадського харчування.
Акт затверджується заступником директора Департаменту -начальником управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, підписується директором та головним бухгалтером підприємства громадського харчування.

Директор Департаменту праці
та соціальних питань Л.В. Болгова

Додаток 13

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.9.1. Розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій
(20 % пільгової знижки) з оплати за користування
житлово-комунальними послугами окремим соціальним
категоріям громадян міста

1. Загальна частина

1.1. Положення розроблено у зв’язку з підвищенням тарифів та встановленням додаткових соціальних гарантій (20% пільгової знижки) окремим соціальним категоріям громадян міста щодо оплати послуг централізованого опалення та теплову енергію для підігріву холодної води на потреби гарячого водопостачання для населення (далі послуги теплопостачання), водопостачання, водовідведення, послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, з вивезення (перевезення, захоронення) побутових відходів (далі житлово-комунальні послуги) шляхом перерахування грошової компенсації підприємствам — надавачам послуг.
1.2. Додаткові соціальні гарантії окремим соціальним категоріям громадян міста за послуги надають підприємства — надавачі як комунальної так і некомунальної власності міста на підставі встановлених рішенням виконкома Харківської міської ради тарифів.
1.3. Додаткові соціальні гарантії надаються протягом фінансового року з дня отримання права на пільгу по день фактичної реєстрації за місцем реєстрації пільговиків в м. Харкові (для дитини – по день виповнення
18 років включно).
1.4. Громадяни, які отримують субсидію по оплаті за житлово-комунальні послуги, управліннями праці та соціального захисту населення районних у місті Харкові рад до списків не зараховуються і підприємствами — надавачами послуг на період отримання житлової субсидії до розрахунків не включаються.
1.5. Громадянам, які мають право на пільгову знижку на оплату житлово-комунальних послуг згідно законів України, додаткові соціальні гарантії не надаються, окрім громадян згідно п.2.1., які мають право на пільги згідно Закону України «Про соціальний захист дітей війни».
1.6. Додаткові соціальні гарантії згідно цього Положення надаються у разі, якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів бюджету міста Харкова (крім сімей «Матерів-героїнь» і мають право на додаткові соціальні гарантії за послуги газопостачання на опалення житла, та інвалідів 1 та 2 групи по зору і мають право на додаткові соціальні гарантії за послуги газопостачання на опалення житла та на послуги зв’язку).
1.7. Якщо громадянин має право на декілька додаткових соціальних гарантій на оплату однієї тієї ж послуги, місцева пільга нараховується одна за його вибором на підставі письмової заяви наданої до підприємства-надавача послуги . У випадку відсутності заяви рішення щодо нарахування пільгової знижки приймає підприємство — надавач послуг.
1.8. У разі відмови від житлової субсидії перерахунок пільгової знижки за заявою пільговика проводиться з дати звернення ( дати реєстрації заяви) в межах бюджетного року.

2. Перелік громадян, яким встановлені додаткові соціальні
гарантії з оплати за житлово-комунальні послуги

2.1. Додаткові соціальні гарантії надаються:
2.1.1. сім’ям, що виховують дітей-інвалідів, прикутих до ліжка (до 18 років);
2.1.2. сім’ям, що виховують дітей-інвалідів з онкологічними захворюваннями (до 18 років);
2.1.3. сім’ям, що виховують дітей, хворих на ДЦП (до 18 років);
2.1.4. сім’ям з дітьми (до 18 років), де обидва батьки — інваліди 1 і 2 групи;
2.1.5. непрацюючим батькам, які здійснюють догляд за дитиною-інвалідом до 18 років і які отримують надбавку на догляд за дитиною-інвалідом згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;
2.1.6. інвалідам 1 групи, які одержують соціальну пенсію або державну соціальну допомогу ;
2.1.7. сім’ям «Матерів-героїнь»;
2.1.8. прийомним сім’ям;
2.1.9. одиноким матерям (2 та більше дітей до 18 років);
2.1.10. інвалідам 1 та 2 гр. по зору;
2.2. Для категорій «сім’ї дітей-інвалідів», «сім’ї з дітьми (до 18 років), в яких обидва батьки — інваліди 1 і 2 групи» (в тому числі, якщо вдова (вдівець) та одинока матір — інваліди 1 або 2 групи), «сім’ї одиноких матерів», «непрацюючі батьки (в т.ч. одинокі батьки), які здійснюють догляд за дитиною-інвалідом (до 18 років)…» членами сім’ї, на яких розповсюджується вказана пільга вважаються: мати, батько (або особа, під опікою та піклуванням якої знаходяться діти вказаної категорії), їх діти до 18 років. Якщо члени сім’ї вищевказаних категорій зареєстровані у м. Харкові за різними адресами, пільга надається виключно за місцем реєстрації дітей (тільки за однією адресою).
2.3. Для категорії сім’ї «Матерів-героїнь» членами сім’ї, на яких розповсюджується вказана пільга вважаються: мати, батько, їх діти до
18 років, зареєстровані за місцем реєстрації матері-героїні.
2.4. Для категорії «прийомні сім’ї» пільгова знижка розповсюджується на всіх членів сім’ї, зареєстрованих за місцем реєстрації прийомних батьків за умови, що за цією адресою зареєстрована прийомна дитина. Пільгова знижка нараховується з дня реєстрації дитини (по день виповнення 18 років включно) за цією адресою.
У виключних випадках пільгова знижка надається за фактичним місцем реєстрації прийомної дитини за клопотанням начальника управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.
2.5. Для категорій «інваліди 1 групи, які одержують соціальну пенсію або державну соціальну допомогу», «інваліди 1 та 2 групи по зору» членами сім’ї, на яких розповсюджується вказана пільга, вважаються: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років), для осіб, які не перебувають у шлюбі — батьки.

3. Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

3.1. Поіменні списки громадян та прийомних сімей за звітний місяць, які мають право на додаткові соціальні гарантії, (з супровідним листом) до
21 числа звітного місяця до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради і підприємствам — надавачам послуг надають управління праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради та управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.
3.1.1. Поіменні списки на паперових носіях в повному обсязі надаються у січні поточного року та щоквартально протягом року.
3.1.2. Щомісячно надаються списки пільговиків в повному обсязі в електронному вигляді, а інформація про зміни в списках або про їх відсутність — на паперових та електронних носіях.
3.2. Підприємства — надавачі послуг на підставі отриманих списків нараховують суми витрат на надання додаткових соціальних гарантій.
3.3. Додаткові соціальні гарантії (20% пільгова знижка) нараховуються в межах встановлених норм користування житлово-комунальними послугами та норм споживання у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України (зі змінами) від 01.08.1996 р. № 879 та рішенням виконкому Харківської міської ради, з урахуванням Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. № 630.
3.4. Якщо в сім’ї громадянина, який має право на додаткові соціальні гарантії, один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно законів України, то в цьому випадку додаткові соціальні гарантії нараховуються після нарахування державних пільг, в межах встановлених законодавством норм споживання та норм користування житлово-комунальними послугами за умови, що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нараховану суму оплати за житлово-комунальні послуги за місяць по цьому особовому рахунку.
3.5. Якщо члени сім’ї мають право на додаткові соціальні гарантії (місцеву пільгу) за рахунок коштів бюджету м. Харкова за різними категоріями, нарахування здійснюється в межах встановлених законодавством норм споживання та норм користування житлово-комунальними послугами що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нараховану суму оплати за житлово-комунальні послуги за місяць по цьому особовому рахунку.
3.6. Пільгова знижка надається на площу 31,5 кв.м., якщо в цій сім’ї відсутні інші пільговики, тобто на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв.м.) пільга іншим особам не нараховувалася. Якщо на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв.м.) пільга нараховувалася іншій особі, в цьому випадку нарахування місцевої пільги проводиться на площу 21 кв.м.

4. Порядок перерахування компенсації

4.1. Підприємства — надавачі послуг у відповідності з поіменними списками, наданими управліннями праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, надають до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради розрахунки витрат на надання додаткових соціальних гарантій :
- щомісячно до 10 числа кожного місяця наступного за звітним за послуги теплопостачання, водопостачання, водовідведення;
- до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним кварталом за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
4.2. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у м. Харкові Харківської обл. в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради в бюджеті м. Харкова на відповідний рік та при надходженні коштів на реєстраційний рахунок управління здійснює перерахування сум компенсації за надані додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств надавачів-послуг в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань .
4.3. Очікувані нарахування за грудень або 4 квартал поточного року. надаються до 10 грудня одночасно з розрахунками витрат за листопад з наступним коригуванням згідно з фактичними нарахуваннями витрат за грудень. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами-надавачами послуг надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року. Реєстрація бюджетних зобов’язань в січні за грудень можливе в межах бюджетних призначень на минулий рік.
4.4. В тому випадку, коли пільгова знижка не нарахована, або нарахована надміру, підприємства — надавачі послуг повинні зробити перерахунок у місяці наступному за звітним (донарахування — у місяці наступному за звітним в межах бюджетного року) та відобразити коригування у звітності до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Донарахування можливе в межах бюджетного року і не проводиться за попередні роки.
4.5. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму нарахованої надміру в результаті несвоєчасного коригування компенсації.
4.6. Якщо на наступний рік фінансування вищевказаної компенсації з бюджету м.Харкова не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємства-надавачі послуг повинні повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету м.Харкова в установленому законодавством України порядку.
4.7. Якщо підприємство – надавач послуг, припинило надання послуги, але утворилась кредиторська заборгованість перед управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради , то ця сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

5. Заключні положення

5.1. Відповідальність за недостовірну інформацію, надану в списках, несуть організації, які надають поіменні списки громадян, що мають право на пільги.
5.2. Персональну відповідальність за достовірність і правильність сум нарахувань пільгової знижки на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємств — надавачів послуг.
5.3. Положення діє з 1січня 2013року.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 14

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.9.1. Розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій з оплати
житлово-комунальних послуг робітникам аварійно-диспетчерських служб та двірникам підприємств, зайнятих обслуговуванням житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Харкова та двірникам, які обслуговують будинки ЖК, ЖБК, ОСББ та інші

1. Загальна частина

1.1. Положення розроблено з метою збереження існуючого кадрового потенціалу, залучення двірників та робітників аварійно-диспетчерських служб для роботи в підприємствах, впровадження нових підходів в роботі комунальних підприємств, підвищення їх соціального статусу та рівня життя, залучення зазначених фахівців на вакантні посади та поліпшення якості обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій комунальної власності територіальної громади м. Харкова та двірників, які обслуговують будинки житлових кооперативів, житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоповерхових будинків (далі ЖК, ЖБК, ОСББ), стимулювання працівників, підвищення їх мотивації до плідної праці через надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг.
1.2. Положення визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій робітникам аварійно-диспетчерських служб та двірникам підприємств, зайнятих обслуговуванням житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Харкова, та двірникам будинків ЖК, ЖБК, ОСББ та інших (далі пільговикам) шляхом перерахування компенсації підприємствам, що здійснюють експлуатацію житла, та підприємствам, що надають комунальні послуги (далі підприємства- надавачі послуг).

2. Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій
2.1. Додаткові соціальні гарантії за користування житлово-комунальними послугами надаються шляхом перерахування коштів (грошової компенсації) в розмірі 100% знижки на оплату за користування послугами водопостачання, водовідведення, послуг централізованого опалення та теплову енергію для підігріву холодної води на потреби гарячого водопостачання для населення (далі послуги теплопостачання), на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (квартирну плату або експлуатаційні витрати), з вивезення (перевезення, захоронення) побутових відходів на одну особу в межах встановлених норм користування житлово-комунальними послугами та норм споживання у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України (зі змінами) від 01.08.1996р. №879 та рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради, з урахуванням Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року №630.
2.2. Додаткові соціальні гарантії з бюджету м. Харкова надаються в межах бюджетного року на одну особу за місцем реєстрації у м. Харкові в період роботи (з повною зайнятістю) по день звільнення або особам, які виконують їх обов’язки (в т.ч. з якими укладений строковий договір) на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки для догляду за дитиною без збереження заробітної плати (але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку) , незалежно від типу житла або форми власності на нього.
2.2.1. На працівників, які знаходяться у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустці для догляду за дитиною без збереження заробітної плати (але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку), дія Положення не поширюється.
2.2.2 Якщо робітник користується пільгами згідно законів України, додаткові соціальні гарантії надаються в межах, передбачених пунктом 2.1., шляхом донарахування до наданої державної пільги.
2.3. Якщо в сім’ї громадянина, який має право на додаткові соціальні гарантії, один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно законів України, то в цьому випадку додаткові соціальні гарантії нараховуються після нарахування державних пільг в межах встановлених норм користування житлово-комунальними послугами та норм споживання на 1 особу (на 21 кв.м.) за умови, що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нараховану суму оплати за житлово-комунальні послуги за місяць по цьому особовому рахунку.
2.4. Додаткові соціальні гарантії згідно цього Положення надаються у разі, якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів бюджету м. Харкова. Якщо громадянин має право на декілька місцевих пільг на оплату однієї тієї ж послуги, місцева пільга нараховується за його вибором на підставі письмової заяви, наданої до підприємства-надавача послуг. У випадку відсутності заяви – рішення щодо нарахування місцевої пільги приймає підприємство — надавач послуг.
2.5. Робітникам, які отримують житлову субсидію з оплати за житлово-комунальні послуги, підприємства-надавачі послуг додаткові соціальні гарантії не нараховують. У разі відмови від житлової субсидії перерахунок місцевої пільги за заявою пільговика проводиться з дати звернення (з дати реєстрації заяви) в рамках бюджетного року.
2.6. Департамент житлового господарства Харківської міської ради щомісячно до 25 числа надає поіменні списки робітників аварійно-диспетчерських служб та двірників підприємств, зайнятих обслуговуванням житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Харкова та двірників будинків ЖК, ЖБК, ОСББ та інш., які мають право на додаткові соціальні гарантії у відповідному місяці, (в паперовому вигляді та на електронних носіях) підприємствам- надавачам послуг для нарахування додаткових соціальних гарантій та управлінню праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.
2.6.1. Поіменні списки всіх пільговиків, які мають право на додаткові соціальні гарантії на житлово-комунальні послуги на відповідний період, надаються на паперових носіях у січні та у останньому місяці кожного кварталу поточного року, в електронному вигляді – щомісячно.
2.6.2. Інформація про зміни в списках або про їх відсутність надається щомісячно на паперових та електронних носіях.
2.7. Підприємства, зайняті обслуговуванням житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Харкова, ЖК, ЖБК ОСББ та інш., та підприємства, які надають послуги з послуг централізованого опалення та теплову енергію для підігріву холодної води на потреби гарячого водопостачання для населення (далі послуги теплопостачання), водопостачання та водовідведення, надають в управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, розрахунки витрат на підставі поіменних списків двірників підприємств та робітників аварійно-диспетчерських служб, які мають право на пільги.
2.8. Розрахунки разом з супровідним листом надаються за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства, завірені печаткою.

3. Порядок перерахування компенсації

3.1. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у м. Харкові Харківської обл. в межах бюджетних призначень, установлених рішенням міської ради в бюджеті м.Харкова на відповідний рік, та по мірі надходження коштів на рахунок управління здійснює перерахування сум компенсації витрат за наданні додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств надавачів – послуг в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
3.2. Розрахунки витрат за 4 квартал підприємства — надавачі послуг надають до 10 грудня (з урахуванням очікуваних нарахувань за грудень) з наступним коригуванням згідно з фактичними нарахуваннями витрат за грудень. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами-надавачами послуг надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року. Донарахування в січні за грудень можливе в межах бюджетних призначень на минулий рік.
3.3. В тому випадку, коли місцева пільга не нарахована, або нарахована надміру, підприємства — надавачі послуг повинні зробити перерахунок у місяці наступному за звітним (донарахування — у місяці наступному за звітним в межах бюджетного року) та відобразити корегування у звітності до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Донарахування можливе в межах бюджетного року і не проводиться за попередні роки.
3.4. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму нарахованої надміру в результаті несвоєчасного корегування компенсації.
3.5. Якщо на наступний рік фінансування вищевказаної компенсації з бюджету м. Харкова не передбачено, то різницю коштів в результаті корегування очікуваних даних за 4 квартал, підприємства — надавачі послуг повинні повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Кошти, повернуті підприємствами — надавачами послуг за минулий рік, управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету в установленому законодавством України порядку.
3.6. Якщо підприємство — надавач послуг припинило надання послуги, але утворилась кредиторська заборгованість перед управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

4. Заключні положення

4.1. Відповідальність за достовірність інформації, наданої в списках отримувачів пільг, несе керівник Департамента житлового господарства Харківської міської ради, що надає поіменні списки громадян, які мають право на пільги.
4.2. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань компенсацій на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємств — надавачів послуг.
4.3. Положення діє з 1 січня 2013 року.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 15

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.9.1. Розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій з оплати
житлово-комунальних послуг працівникам КП «Жовтневе трамвайне депо», КП «Салтівське трамвайне депо»,
КП «Тролейбусне депо № 2», КП «Тролейбусне депо № 3»,
КП «Міськелектротранссервіс»

1. Загальна частина

1.1. Положення розроблене з метою збереження існуючого кадрового потенціалу Харківських комунальних підприємств: «Жовтневе трамвайне депо», «Салтівське трамвайне депо», «Тролейбусне депо № 2», «Тролейбусне депо № 3», «Міськелектротранссервіс» (далі підприємства, які обслуговують міський наземний пасажирський електротранспорт), впровадження нових підходів в роботі, підвищення їх соціального статусу та рівня життя, залучення зазначених працівників на вакантні посади та поліпшення якості обслуговування населення територіальної громади м. Харкова, стимулювання працівників, підвищення їх мотивації до плідної праці через надання додаткових соціальних гарантій з оплати житлово-комунальних послуг.
1.2. Положення визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій працівникам підприємств, які обслуговують міський наземний пасажирський електротранспорт (далі — пільговикам), шляхом перерахування компенсації підприємствам, що здійснюють експлуатацію житла, та підприємствам, що надають комунальні послуги (далі підприємства — надавачі послуг).

2. Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

2.1. Додаткові соціальні гарантії надаються працівникам підприємств, які обслуговують міський наземний пасажирський електротранспорт, в період роботи по безстроковому трудовому договору (з повною зайнятістю) по день звільнення, або особам, які виконують їх обов’язки, (в т.ч. з якими укладений строковий договір) на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки для догляду за дитиною без збереження заробітної плати (але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку).
2.1.1. На працівників, які знаходяться у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустці для догляду за дитиною без збереження заробітної плати (але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку), дія Положення не поширюється.
2.1.2. Додаткові соціальні гарантії надаються також неповнолітнім дітям до 18 років працівників підприємств (за місцем реєстрації батьків) в тому випадку, коли обоє батьки (опікуни, піклувальники або одинока мати (батько), або вдова (вдівець), які не одружилися вдруге), працюють на підприємствах, які обслуговують міський наземний пасажирський електротранспорт.
2.2. Додаткові соціальні гарантії за користування житлово-комунальними послугами надаються шляхом перерахування коштів (грошової компенсації) в розмірі 100% знижки на оплату за користування послугами централізованого опалення та теплову енергію для підігріву холодної води на потреби гарячого водопостачання для населення (далі послуги теплопостачання), водопостачання, водовідведення, та послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (квартирну плату або експлуатаційні витрати) та 100% знижки на оплату за користування газом на опалення житла в опалювальний період на одну особу в межах встановлених норм користування житлово-комунальними послугами та норм споживання згідно постанови Кабінету Міністрів України (зі змінами) від 01.08.1996р. № 879 та відповідним рішенням Харківського міськвиконкому, з урахуванням Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної води та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 630 (21 кв.м загальної (опалювальної) площі житла на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні (будинку), та має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв.м на сім’ю).
2.3. Додаткові соціальні гарантії з міського бюджету надаються в межах бюджетного року за місцем реєстрації у м. Харкові незалежно від типу житла або форми власності на нього.
2.3.1. Якщо пільговик користується пільгами згідно законів України, додаткові соціальні гарантії надаються в межах, передбачених пунктом 2.1. цього Положення, шляхом донарахування до наданої державної пільги.
2.3.2. Якщо в сім’ї пільговика один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно законів України (державні пільги), а крім того пільговик (інший член сім’ї) має право на додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів міського бюджету і не має права на пільгову знижку згідно законів України, нарахування пільгової знижки проводиться в межах норм користування житлово-комунальними послугами та норм споживання (з розрахунку 21 кв.м. на одну особу) після нарахування державних пільг іншим членам сім’ї за умови, що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нараховану суму оплати за житлово-комунальні послуги за місяць по цьому особовому рахунку.
2.3.3. Додаткові соціальні гарантії згідно цього Положення надаються у разі, якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Якщо громадянин має право на декілька додаткових соціальних гарантій на оплату однієї тієї ж послуги, додаткові соціальні гарантії нараховуються за його вибором на підставі письмової заяви (з дати реєстрації звернення), наданої до підприємства-надавача послуг. У випадку відсутності заяви – рішення щодо нарахування місцевої пільги приймає підприємство — надавач послуг.
2.3.4. Громадянам, яким призначена житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, підприємства — надавачі послуг додаткові соціальні гарантії не нараховують. У разі відмови від житлової субсидії перерахунок місцевої пільги за заявою пільговика проводиться з дати звернення (з дати реєстрації заяви) в рамках бюджетного року.
2.4. Підприємства, які обслуговують міський наземний пасажирський електротранспорт, щомісячно до 21 числа надають поіменні списки працівників та дітей до 18 років, які зареєстровані у м. Харкові та які мають право на додаткові соціальні гарантії у відповідному місяці, в паперовому вигляді та на електронних носіях (сформовані по районам місця реєстрації пільговика), підприємствам — надавачам послуг для нарахування додаткових соціальних гарантій та управлінню праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.
2.4.1. Поіменні списки всіх пільговиків, які мають право на додаткові соціальні гарантії на житлово-комунальні послуги на відповідний місяць, надаються на паперових носіях у січні та у останньому місяці кожного кварталу поточного року, в електронному вигляді – щомісячно.
2.4.2. Інформація про зміни в списках або про їх відсутність надається щомісячно на паперових та електронних носіях.
2.5. Підприємства, зайняті обслуговуванням житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Харкова, ЖК, ЖБК і ОСББ, та підприємства, які надають послуги з централізованого опалення та теплову енергію для підігріву холодної води на потреби гарячого водопостачання для населення , водопостачання, водовідведення, надають до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради щомісячно до 10 числа наступного за звітним, розрахунки витрат на підставі поіменних списків працівників підприємств, які обслуговують міський наземний пасажирський електротранспорт і мають право на пільги.
2.6. Розрахунки разом з супровідним листом надаються за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства, завірені печаткою.

3. Порядок перерахування компенсації

3.1. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради реєструє в УДКС України у м. Харкові Харківської області бюджетні зобов’язання в межах бюджетних призначень, установлених рішенням міської ради в бюджеті міста Харкова на відповідний рік, та по мірі надходження коштів на рахунок Управління здійснює перерахування сум компенсації витрат за надані додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств — надавачів послуг в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
3.2. Розрахунки витрат за грудень поточного року підприємства — надавачі послуг надають до 10 грудня поточного року з урахуванням очікуваних нарахувань за грудень, які не повинні перевищувати суму нарахувань за листопад (у разі перевищення надаються з поясненнями), з наступним корегуванням згідно з фактичними нарахуваннями витрат за грудень до 15 січня наступного календарного року (розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами-надавачами послуг надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року). Реєстрація бюджетних зобов’язань в січні за грудень можливе в межах бюджетних призначень на минулий рік.
3.3. В тому випадку, коли місцева пільга не нарахована, або нарахована надміру, підприємства — надавачі послуг повинні зробити перерахунок у місяці наступному за звітним (донарахування — у місяці наступному за звітним в межах бюджетного року) та відобразити корегування у звітності до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Донарахування можливе в межах бюджетного року і не проводиться за попередні роки.
3.4. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму нарахованої надміру в результаті несвоєчасного корегування компенсації.
3.5. Якщо на наступний рік фінансування вищевказаної компенсації з бюджету міста Харкова не передбачено, то різницю коштів в результаті корегування очікуваних даних за грудень, підприємства — надавачі послуг повинні повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Кошти, повернуті підприємствами — надавачами послуг за минулий рік, управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету в установленому законодавством України порядку.
3.6. Якщо підприємство — надавач послуг припинило надання послуги, але утворилась кредиторська заборгованість перед управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

4. Заключні положення

4.1. Відповідальність за достовірність інформації, наданої в списках отримувачів пільг, несуть підприємства, які обслуговують міський наземний пасажирський електротранспорт.
4.2. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань компенсацій на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг.
4.3. Положення діє з 1 січня 2013 року.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 16

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.9.1. Розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій з оплати за користування житлово-комунальними послугами громадянам, реабілітованим згідно зі ст.3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» і членам їх сімей, а також громадянам, реабілітованим згідно ст.1 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», які не є пенсіонерами та інвалідами внаслідок репресій

1. Загальна частина

1.1. Положення визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій громадянам, реабілітованим згідно зі ст.3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» і членам їх сімей, а також громадянам, реабілітованим згідно ст.1 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», які не є пенсіонерами та інвалідами внаслідок репресій, шляхом перерахування компенсації підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги (далі підприємства — надавачі послуг).
1.2. Положення розроблено відповідно до діючих норм і тарифів і визначає порядок нарахування та порядок перерахування додаткових соціальних гарантій підприємствам-надавачам послуг за спожиті житлово-комунальні послуги громадянам, реабілітованим згідно зі ст.3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» і членам їх сімей: вдовам(вдівцям), які не склали нової родини після арешту чоловіка(дружини), дітей, які народилися до арешту батьків або в засланні (на спец. поселенні) та згідно зі ст.1 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», які не є пенсіонерами та інвалідами внаслідок репресій (далі реабілітовані) на підставі посвідчення, виданого комісією Харківської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих.

2 . Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

2.1. Додаткові соціальні гарантії за користування житлово-комунальними послугами надаються шляхом перерахування коштів (грошової компенсації) в розмірі 25% оплати комунальних послуг та 50% оплати послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в межах встановлених норм користування житлово-комунальними послугами та норм споживання у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України (зі змінами) від 01.08.1996р. №879 та рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради, з урахуванням Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005року №630, та Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999р. №1357.
2.2. Додаткові соціальні гарантії з бюджету м.Харкова реабілітованим громадянам надаються за місцем реєстрації у м. Харкові, незалежно від типу житла або форми власності на нього (по день реєстрації або по день смерті пільговика включно). Надана пільгова знижка поширюється тільки на пільговика.
2.3. Додаткові соціальні гарантії надаються у відповідності зі списками, які формує управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, і надає підприємствам-надавачам послуг.
2.4. Списки формуються управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі інформації Комісії Харківської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих та управлінь праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради на підставі наступних документів:
- копії посвідчення;
- копії паспорта (1,2 та сторінка реєстрації);
- довідки про склад сім’ї з зазначенням загальної та опалювальної площі;
- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
2.5. Громадянам, яким видане посвідчення за рішенням Комісії з питань поновлення прав реабілітованих, додаткові соціальні гарантії надаються з дати видачі посвідчення в рамках бюджетного року, якщо вони не мають права на пільги згідно законів України ( крім громадян, які мають право на пільги згідно Закону України «Про соціальний захист дітей війни»).
2.6. Громадянам, які отримують житлову субсидію з оплати за житлово-комунальні послуги, підприємства-надавачі послуг додаткові соціальні гарантії не нараховують. У разі відмови від житлової субсидії перерахунок місцевої пільги за заявою пільговика проводиться з дати звернення (з дати реєстрації заяви) в рамках бюджетного року.
2.7. Додаткові соціальні гарантії згідно цього Положення надаються у разі, якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів бюджету м. Харкова. Якщо громадянин має право на декілька місцевих пільг на оплату однієї тієї ж послуги, місцева пільга нараховується за його вибором на підставі письмової заяви, наданої до підприємства-надавача послуг. У випадку відсутності заяви – рішення щодо нарахування місцевої пільги приймає підприємство — надавач послуг.
2.8. Якщо в сім’ї реабілітованого громадянина один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно законів України, то в цьому випадку додаткові соціальні гарантії нараховуються після нарахування державних пільг в межах встановлених норм користування житлово-комунальними послугами та норм споживання на 1 особу за умови, що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нараховану суму оплати за житлово-комунальні послуги за місяць по цьому особовому рахунку.
2.8.1. Пільгова знижка надається на площу 31,5кв.м., якщо в цій сім’ї відсутні інші пільговики, тобто на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5кв.м.) пільга іншим особам не нараховувалася;
якщо на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв.м.) пільга нараховувалася іншій особі, в цьому випадку нарахування місцевої пільги проводиться на площу 21 кв.м.
2.8.2. Якщо в сім’ї пільговика один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно законів України (державні пільги), а крім того інший член сім’ї має право на додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету м. Харкова (місцеву пільгу), нарахування місцевої пільги проводиться на площу 21 кв.м. (на одну особу).
2.9. У разі втрати права на додаткові соціальні гарантії, громадяни повинні у місячний термін повідомити управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та підприємства-надавачі послуг про зміни, що відбулися, для своєчасного корегування нарахування витрат, які проводяться з дня втрати права на пільгу.

3. Порядок перерахування компенсації

3.1. Підприємства-надавачі послуг у відповідності з поіменними списками, надають інформацію (супровідний лист) та розрахунки витрат, пов’язані з наданням додаткових соціальних гарантій (за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства-надавача послуг та завірені печаткою) в управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним.
3.2. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у м. Харкові в Харківській області в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради в бюджеті м.Харкова на відповідний рік, та при надходженні коштів на рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, здійснює перерахування сум компенсації за надані додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств надавачів-послуг в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
3.3. Очікувані нарахування за грудень поточного року надаються до 10 грудня одночасно з розрахунками витрат за листопад з наступним коригуванням згідно з фактичними нарахуваннями витрат за грудень. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами-надавачами послуг надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року. Донарахування в січні за грудень можливе в межах бюджетних призначень на минулий рік.
3.4. В тому випадку, коли місцева пільга нарахована надміру, підприємства- надавачі послуг повинні зробити перерахунок у місяці наступному за звітним (донарахування — у місяці наступному за звітним в межах бюджетного року) та відобразити корегування у розрахунках, наданих до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Донарахування можливе в межах бюджетного року і не проводиться за попередні роки.
3.5. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму нарахованої надміру в результаті несвоєчасного корегування місцевої пільги .
3.6. Якщо на наступний рік фінансування вищевказаної компенсації з бюджету м.Харкова не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємства-надавачі послуг повинні повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти, управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, перераховує до бюджету в установленому законодавством України порядку.
3.7. Якщо підприємство — надавач послуг, припинило надання послуги реабілітованим громадянам, але утворилась кредиторська заборгованість перед управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради , то ця сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

4. Заключні положення

4.1. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань компенсацій на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємств — надавачів послуг.
4.2. Положення діє з 1 січня 2013 року.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 17

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.9.1. Розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій
за користування житлово-комунальними послугами
окремим соціальним категоріям громадян міста

1. Загальна частина

1.1. Положення визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій окремим соціальним категоріям громадян з оплати за користування житлово-комунальними послугами за рахунок коштів бюджету м. Харкова.
1.1.1.Додаткові соціальні гарантії з оплати за користування житлово-комунальними послугами надаються:
- працівникам територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
- непрацюючій працездатній особі, яка зареєстрована з інвалідом війни 1 групи та доглядає за ним, в тому випадку, коли інвалід війни перебуває у шлюбі, але дружина (чоловік) є інвалідом 1 групи ;
- перекладачам жестової мови (перекладачам — дактилологам) та спеціалістам підприємств та установ, які супроводжують інвалідів по слуху як перекладачі жестової мови.
1.1.2. Додаткові соціальні гарантії з оплати за послуги газопостачання на опалення житла в опалювальний період:
- cім’ям «Матерів-героїнь»;
- інвалідам 1 та 2 групи по зору.
1.2. Додаткові соціальні гарантії (далі місцева пільга) — безповоротна щомісячна грошова допомога сім’ям громадян, які належать до вищевказаних окремих категорій населення, з оплати за житлово-комунальні послуги в межах середніх норм споживання, шляхом перерахування коштів підприємствам — надавачам послуг.
1.3. Додаткові соціальні гарантії окремим соціальним категоріям громадян міста на оплату послуг надають підприємства — надавачі послуг як комунальної так і некомунальної власності міста, на підставі встановлених рішенням виконкому Харківської міської ради тарифів.
1.4. Додаткові соціальні гарантії надаються протягом бюджетного року з дня отримання права на пільгу по день реєстрації за місцем реєстрації пільговиків в м. Харкові та на період роботи по безстроковому трудовому договору (з повною зайнятістю) по день звільнення, або особам, які виконують їх обов’язки, (в т.ч. з якими укладений строковий договір) на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки для догляду за дитиною без збереження заробітної плати (але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку).
При тимчасовому переведенні працівника на роботу з неповною зайнятістю право на додаткові соціальні гарантії зберігається.
1.4.1. На працівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), перекладачів жестової мови (перекладачів — дактилологів) та спеціалістів підприємств та установ, які супроводжують інвалідів по слуху як перекладачі жестової мови, які знаходяться у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустці для догляду за дитиною без збереження заробітної плати (але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку), дія Положення не поширюється.
1.5. Громадянам, які згідно законів України мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, місцева пільга не надається (крім громадян, які мають право на пільги згідно Закону України «Про соціальний захист дітей війни» та Закону України «Про охорону дитинства»).
1.6. Додаткові соціальні гарантії надаються шляхом донарахування до наданої державної пільги громадянам, які мають право на пільги на житлово-комунальні послуги згідно з Законом України «Про соціальний захист дітей війни».
1.7. Додаткові соціальні гарантії згідно цього Положення надаються у разі, якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів бюджету м.Харкова (крім сімей «Матерів-героїнь» та інвалідів 1 та 2 групи по зору).
1.8. Якщо громадянин має право на декілька додаткових соціальних гарантій на оплату однієї тієї ж послуги, місцева пільга нараховується одна за його вибором на підставі письмової заяви наданої до підприємства-надавача послуги. У випадку відсутності заяви рішення щодо нарахування місцевої пільги приймає підприємство — надавач послуг.
1.9. Громадяни, які отримують субсидію по оплаті за житлово-комунальні послуги, управліннями праці та соціального захисту населення районних у місті Харкові рад до списків не зараховуються і підприємствами — надавачами послуг на період отримання житлової субсидії до розрахунків не включаються.
1.10. У разі відмови від житлової субсидії перерахунок додаткових соціальних гарантій за заявою пільговика проводиться з дати звернення (дати реєстрації заяви) в рамках бюджетного року.

2. Порядок надання додаткових соціальних гарантій

2.1.Додаткові соціальні гарантії за користування житлово-комунальними послугами надаються в межах середніх норм споживання у розмірі:
2.1.1.100% оплати за користування житлово-комунальними послугами — непрацюючій працездатній особі, яка зареєстрована з інвалідом війни 1 групи та доглядає за ним, в тому випадку, коли інвалід війни перебуває у шлюбі, але дружина (чоловік) є інвалідом 1 групи;
2.1.2. 50% оплати за користування житлово-комунальними послугами – працівникам територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
2.1.3. 50% оплати за користування житлово-комунальними послугами – перекладачам жестової мови (перекладачам — дактилологам) та спеціалістам підприємств та установ, які супроводжують інвалідів по слуху як перекладачі жестової мови.
2.2. Додаткові соціальні гарантії в розмірі 50 % оплати за користування газом на опалення житла в опалювальний період надаються в межах середніх норм споживання:
2.2.1. cім’ям «Матерів-героїнь»;
2.2.2. інвалідам 1 та 2 групи по зору.
2.3. Для категорії «непрацююча працездатна особа, яка зареєстрована з інвалідом війни 1 групи та доглядає за ним, в тому випадку, коли інвалід війни перебуває у шлюбі, але дружина (чоловік) є інвалідом 1 групи» додаткові соціальні гарантії розповсюджуються тільки на особу, яка здійснює догляд.
2.4. Для категорії «cім’ї «Матерів-героїнь» членами сім’ї, на яких розповсюджуються додаткові соціальні гарантії вважаються: мати, батько, їх діти до 18 років, зареєстровані за місцем реєстрації матері-героїні.
2.5. Для категорії «інваліди 1 та 2 групи по зору» додаткові соціальні гарантії розповсюджуються тільки на інваліда по зору .
2.6. Поіменні списки громадян за звітний місяць, яким встановлені додаткові соціальні гарантії, до 21 числа звітного місяця до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та до підприємств — надавачів послуг з супровідним листом по категоріям:
- по п.п.2.2.1., 2.2.2., 2.1.1. надають управління праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради;
- по п.п.2.1.2. надають районні територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
- по п.п.2.1.3. надає Харківська обласна організація УТОГ.
Включення до списків громадян по п.2.1.1. здійснюється по заяві особи, яка здійснює догляд та отримує щомісячну державну компенсацію по догляду за інвалідом 1 групи.
2.6.1. Поіменні списки на паперових носіях в повному обсязі надаються у січні поточного року та в кожному останньому місяці кварталу.
2.6.2. Щомісячно, управління праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради та районні територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Харківська обласна організація УТОГ надають до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради :
- інформацію про зміни в списках або про їх відсутність — на паперових та електронних носіях;
- на електронних носіях списки всіх пільговиків.
2.7. Додаткові соціальні гарантії (місцева пільга) нараховується в межах встановлених норм користування житлово-комунальними послугами та норм споживання у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України (зі змінами) від 01.08.1996р. № 879 та рішенням виконкому Харківської міської ради, з урахуванням Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005року № 630 та Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. № 1357.
2.8. Якщо в сім’ї громадянина, який має право на додаткові соціальні гарантії, один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно законів України, то в цьому випадку додаткові соціальні гарантії нараховуються після нарахування державних пільг, в межах встановлених законодавством норм споживання та норм користування житлово-комунальними послугами за умови, що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нараховану суму оплати за житлово-комунальні послуги за місяць по цьому особовому рахунку.
2.9. Якщо члени сім’ї мають право на додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів міського бюджету (місцеву пільгу) за різними категоріями, нарахування здійснюється в межах встановлених законодавством норм споживання та норм користування житлово-комунальними послугами що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нараховану суму оплати за житлово-комунальні послуги за місяць по цьому особовому рахунку.
2.10. Пільгова знижка надається на площу 31,5 кв.м., якщо в цій сім’ї відсутні інші пільговики, тобто на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5кв.м.) пільга іншим особам не нараховувалася; якщо на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв.м.) пільга нараховувалася іншій особі, в цьому випадку нарахування місцевої пільги проводиться на площу 21 кв.м.
2.11. Підприємства — надавачі послуг у відповідності з поіменними списками надають інформацію (супровідний лист) та розрахунки витрат, пов’язані з наданням додаткових соціальних гарантій, до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 числа кожного місяця наступного за звітним.

3. Порядок перерахування компенсації

3.1. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у м. Харкові Харківської обл. в межах бюджетних призначень, установлених рішенням міської ради в бюджеті м. Харкова на відповідний рік, та при надходженні коштів на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради здійснює перерахування сум компенсації за надані додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств надавачів-послуг в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
3.2. Очікувані нарахування за грудень поточного року надаються до 10 грудня одночасно з розрахунками витрат за листопад з наступним коригуванням згідно з фактичними нарахуваннями витрат за грудень. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами — надавачами послуг надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року. Реєстрація бюджетних зобов’язань в січні за грудень можливе в межах бюджетних призначень на минулий рік.
3.3. В тому випадку, коли місцева пільга не нарахована, або нарахована надміру, підприємства — надавачі послуг повинні зробити перерахунок у місяці наступному за звітним (донарахування-у місяці наступному за звітним в межах бюджетного року) та відобразити коригування у звітності до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Донарахування можливе в межах бюджетного року і не проводиться за попередні роки.
3.4. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму нарахованої надміру в результаті несвоєчасного коригування місцевої пільги.
3.5. Якщо на наступний рік фінансування вищевказаної компенсації з бюджету м.Харкова не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємства-надавачі послуг повинні повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти, управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету м.Харкова в установленому законодавством України порядку.
3.6. Якщо підприємство – надавач послуг, припинило надання послуги, але утворилась кредиторська заборгованість перед управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

4. Заключні положення

4.1 Відповідальність за недостовірну інформацію, надану в списках, несуть організації, які готують поіменні списки громадян.
4.2. Персональну відповідальність за достовірність і правильність сум нарахувань за надані послуги для компенсацій несуть керівник і головний бухгалтер підприємства — надавача послуг.
4.3. Положення діє з 1 січня 2013року.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 18

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.9.1. Розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій з оплати за користування житлово-комунальними послугами сім’ям загиблих військовослужбовців (рядовий склад) при проходженні строкової служби, які виконували загальний військовий обов’язок у мирний час

1. Загальна частина

1.1. Положення визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій сім’ям загиблих військовослужбовців (рядовий склад) при проходженні строкової служби, які виконували загальний військовий обов’язок у мирний час, шляхом перерахування компенсації підприємствам, що надають житлово-комунальні послуги (далі підприємства- надавачі послуг).
1.2. Положення розроблено відповідно до діючих норм і тарифів і визначає порядок нарахування та порядок перерахування додаткових соціальних гарантій підприємствам-надавачам послуг за спожиті житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих (рядовий склад) при проходженні строкової служби, які виконували загальний військовий обов’язок, у мирний час (далі — сім’ї загиблих).

2. Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

2.1.Додаткові соціальні гарантії за користування житлово-комунальними послугами надаються шляхом перерахування коштів (грошової компенсації) в розмірі 50% оплати житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм користування житлово-комунальними послугами та норм споживання у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України (зі змінами) від 01.08.1996р. №879 та рішенням виконкому Харківської міської ради, з урахуванням Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005року №630, та Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999р. №1357.
2.2.Додаткові соціальні гарантії з бюджету м.Харкова сім’ям загиблих надаються за місцем реєстрації в м.Харкові, незалежно від типу житла або форми власності на нього (по день реєстрації або по день смерті пільговика включно). Надана пільга розповсюджується на батьків загиблого, вдів (вдівців)
загиблого, які не одружилися вдруге та дітей загиблого до 18 років (дітей загиблого віком до 23 років, які навчаються за денною формою навчання).
2.3. Додаткові соціальні гарантії надаються у відповідності зі списками, які формує управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі даних громадських організацій, районних військових комісаріатів ( та інших), а також наступних документів:
- копії посвідчення;
- копії паспорта (1,2 та сторінка реєстрації);
- довідки про склад сім’ї з зазначенням загальної та опалювальної площі;
- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
2.4. Громадянам, які отримують житлову субсидію з оплати за житлово-комунальні послуги, підприємства-надавачі послуг додаткові соціальні гарантії не нараховують. У разі відмови від житлової субсидії перерахунок місцевої пільги за заявою пільговика проводиться з дати звернення (з дати реєстрації заяви) в рамках бюджетного року.
2.5. Додаткові соціальні гарантії згідно цього Положення надаються у разі, якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів бюджету м.Харкова. Якщо громадянин має право на декілька місцевих пільг на оплату однієї тієї ж послуги, місцева пільга нараховується за його вибором на підставі письмової заяви, наданої до підприємства-надавача послуг. У випадку відсутності заяви – рішення щодо нарахування місцевої пільги приймає підприємство — надавач послуг.
2.6. Якщо в сім’ї загиблого один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно законів України, то в цьому випадку додаткові соціальні гарантії нараховуються після нарахування державних пільг в межах встановлених норм користування житлово-комунальними послугами та норм споживання на 1 особу за умови, що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нараховану суму оплати за житлово-комунальні послуги за місяць по цьому особовому рахунку.
2.6.1.Пільгова знижка надається на площу 31,5кв.м., якщо в цій сім’ї відсутні інші пільговики, тобто на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5кв.м.) пільга іншим особам не нараховувалася; якщо на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв.м.) пільга нараховувалася іншій особі, в цьому випадку нарахування місцевої пільги проводиться на площу 21 кв.м.
2.6.2. Якщо в сім’ї пільговика один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно законів України (державні пільги), а крім того інший член сім’ї має право на додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету м.Харкова (місцеву пільгу), нарахування місцевої пільги проводиться на площу 21 кв.м. (на одну особу).
2.7. У разі втрати права на додаткові соціальні гарантії, громадяни повинні у місячний термін повідомити управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та підприємства-надавачі послуг про зміни, що відбулися, для своєчасного коригування нарахування витрат, які проводяться з дня втрати права на пільгу.
2.8. Громадяни, яким згідно законів України здійснюються нарахування з оплати за користування житлово-комунальними послугами з пільговою знижкою у розмірі 100%, до списків не зараховуються.

3. Порядок перерахування компенсації

3.1. Підприємства-надавачі послуг у відповідності з поіменними списками, надають інформацію (супровідний лист) та розрахунки витрат, пов’язані з наданням додаткових соціальних гарантій (за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства-надавача послуг та завірені печаткою) до управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міської ради до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним.
3.2. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у м. Харкові Харківської обл.в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради в бюджеті м.Харкова на відповідний рік, та при надходженні коштів на рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської здійснює перерахування сум компенсації за надані додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств надавачів-послуг в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
3.3. Очікувані нарахування за грудень поточного року надаються до 10 грудня одночасно з розрахунками витрат за листопад з наступним коригуванням згідно з фактичними нарахуваннями витрат за грудень. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами-надавачами послуг надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року. Донарахування в січні за грудень можливе в межах бюджетних призначень на минулий рік.
3.4. В тому випадку, коли місцева пільга нарахована надміру, підприємства- надавачі послуг повинні зробити перерахунок у місяці наступному за звітним (донарахування — у місяці наступному за звітним в межах бюджетного року) та відобразити коригування у розрахунках, наданих до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Донарахування можливе в межах бюджетного року і не проводиться за попередні роки.
3.5. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму нарахованої надміру в результаті несвоєчасного коригування місцевої пільги .
3.6. Якщо на наступний рік фінансування вищевказаної компенсації з бюджету м.Харкова не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємства-надавачі послуг повинні повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти, управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради, перераховує до бюджету м.Харкова в установленому законодавством України порядку.
3.7. Якщо підприємство — надавач послуг, припинило надання послуги сім’ї загиблих, але утворилась кредиторська заборгованість перед управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

4. Заключні положення

4.1. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань компенсацій на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємств — надавачів послуг.
4.2. Положення діє з 1січня 2013року.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 19

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.9.1. Розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій членам сім’ї та батькам працівника міліції , який загинув (помер) під час виконання завдань по охороні громадського порядку при надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з антигромадськими проявами

1. Загальна частина

1.1. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій членам сім’ї та батькам працівника міліції , який загинув (помер) під час виконання завдань по охороні громадського порядку при надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з антигромадськими проявами, (далі Положення) розроблено у зв’язку з встановленням додаткових соціальних гарантій: 50-процентної знижки по оплаті житлово — комунальних послуг членам сім’ї та батькам працівника міліції, який загинув (помер) під час виконання завдань по охороні громадського порядку при надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з антигромадськими проявами.
1.2. Положення визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій членам сім’ї та батькам працівника міліції, який загинув (помер) під час виконання завдань по охороні громадського порядку при надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з антигромадськими проявами, (далі пільговикам) шляхом перерахування компенсації підприємствам, що здійснюють експлуатацію житла, та підприємствам, що надають комунальні послуги (далі підприємства- надавачі послуг).

2. Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

2.1. Додаткові соціальні гарантії нараховуються батькам загиблого, вдовам (вдівцям) загиблого, які не одружилися вдруге, дітям загиблого до 18 років (дітям загиблого до 23 років, які навчаються за денною формою навчання) та дітям загиблого, які стали інвалідами до досягнення повноліття.
2.2. Додаткові соціальні гарантії за користування житлово-комунальними послугами надаються шляхом перерахування коштів (грошової компенсації) в розмірі 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм користування житлово-комунальними послугами та норм споживання у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України (зі змінами) від 01.08.1996р. №879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами, громадянами, які мають пільги щодо їх оплати» та відповідним рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради, з урахуванням Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. №630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення» та Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999р. №1357 .
2.3. Додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету м.Харкова надаються в межах бюджетного року за місцем реєстрації у м.Харкові незалежно від типу житла або форми власності на нього.
2.4. Якщо пільговик користується пільгами згідно законів України, додаткові соціальні гарантії надаються шляхом донарахування до наданої державної пільги.
2.5. Якщо в сім’ї пільговика один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно законів України (державні пільги), а крім того пільговик (інший член сім’ї) має право на додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету м.Харкова, нарахування 50 % знижки проводиться в межах норм користування житлово-комунальними послугами та норм споживання (на одну особу) після нарахування державних пільг за умови, що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нараховану суму оплати за житлово-комунальні послуги за місяць по цьому особовому рахунку.
2.5.1. Пільгова знижка надається на площу 31,5кв.м., якщо в цій сім’ї відсутні інші пільговики, тобто на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5кв.м.) пільга іншим особам не нараховувалася;
якщо на додаткову пільгову площу на сім’ю (10,5 кв.м.) пільга нараховувалася іншій особі, в цьому випадку нарахування місцевої пільги проводиться на площу 21 кв.м.
2.5.2. Якщо в сім’ї пільговика один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно законів України (державні пільги), а крім того інший член сім’ї має право на додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету м.Харкова (місцеву пільгу), нарахування місцевої пільги проводиться на площу 21 кв.м. (на одну особу).
2.6. Додаткові соціальні гарантії згідно цього Положення надаються у разі, якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів бюджету м.Харкова. Якщо громадянин має право на декілька додаткових соціальних гарантій на оплату однієї тієї ж послуги, додаткові соціальні гарантії нараховуються за його вибором на підставі письмової заяви (з дати реєстрації звернення), наданої до підприємства — надавача послуг. У випадку відсутності заяви – рішення щодо нарахування місцевої пільги приймає підприємство — надавач послуг.
2.7. Громадянам, яким призначена житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, підприємства — надавачі послуг додаткові соціальні гарантії не нараховують. У разі відмови від житлової субсидії перерахунок місцевої пільги за заявою пільговика проводиться з дати звернення (з дати реєстрації заяви) в рамках бюджетного року.
2.8. Харківське міське управління ГУ МВС України в Харківській області щоквартально до 5 числа першого місяця кварталу надає до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради списки сімей працівника міліції, який загинув (помер) під час виконання завдань по охороні громадського порядку при надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з антигромадськими проявами, які мають право на додаткові соціальні гарантії.
2.9. Підприємства, зайняті обслуговуванням житлового фонду, в т.ч. комунальної власності територіальної громади міста Харкова, ЖК, ЖБК і ОСББ, та підприємства, які надають комунальні послуги, надають в управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним, розрахунки витрат на надання додаткових соціальних гарантій.
2.10. Розрахунки витрат проводяться на підставі поіменних списків членів сім’ї та батьків працівника міліції, який загинув (помер) під час виконання завдань по охороні громадського порядку при надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з антигромадськими проявами, наданих управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, які формуються на підставі інформації Харківського міського управління ГУ МВС України в Харківській області та документів, що дають право на пільги, а саме:
- копії посвідчення, що дає право на пільги згідно Закону України Про статус ветеранів війни , гарантії їх соціального захисту»
- копії паспорта (1,2 та сторінка реєстрації);
- довідки про склад сім’ї з зазначенням загальної та опалювальної площі;
- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера .
2.11. Розрахунки разом з супровідним листом надаються за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства, завірені печаткою.

3. Порядок перерахування компенсації

3.1. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у м. Харкові Харківської обл. в межах бюджетних призначень, установлених рішенням міської ради в бюджеті м.Харкова на відповідний рік, та по мірі надходження коштів на рахунок управління здійснює перерахування сум компенсації витрат за наданні додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств надавачів – послуг в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
3.2. Очікувані розрахунки витрат за грудень підприємства — надавачі послуг надають до 10 грудня з наступним коригуванням згідно з фактичними нарахуваннями витрат за грудень. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами-надавачами послуг надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року. Донарахування в січні за грудень можливе в межах бюджетних призначень на минулий рік.
3.3. В тому випадку, коли місцева пільга не нарахована, або нарахована надміру, підприємства — надавачі послуг повинні зробити перерахунок у місяці наступному за звітним (донарахування — у місяці наступному за звітним в межах бюджетного року) та відобразити корегування у звітності до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Донарахування можливе в межах бюджетного року і не проводиться за попередні роки.
3.4. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (кредиторської заборгованості) на суму нарахованої надміру в результаті несвоєчасного корегування компенсації.
3.5. Якщо на наступний рік фінансування вищевказаної компенсації з бюджету м.Харкова не передбачено, то різницю коштів в результаті корегування очікуваних даних за 4 квартал, підприємства — надавачі послуг повинні повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Кошти, повернуті підприємствами — надавачами послуг за минулий рік, управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету в установленому законодавством України порядку.
3.5. Якщо підприємство — надавач послуг припинило надання послуги, але утворилась кредиторська заборгованість перед управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

4. Заключні положення

4.1. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань компенсацій на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємств — надавачів послуг.
4.2. Положення діє з 1 січня 2013 року.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 20

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.9.1. Розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П ОЛ О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій дружинам/чоловікам померлого громадянина, який мав статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, смерть якого не пов’язана з аварією на ЧАЕС

1. Загальна частина

1.1. Положення розроблено у зв’язку з встановленням додаткових соціальних гарантій: 25- процентної знижки по оплаті житлово — комунальних послуг дружинам/чоловікам (які не одружилися вдруге) померлого громадянина, який мав статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, смерть якого не пов’язана з аварією на ЧАЕС.
1.2. Положення визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій дружинам/чоловікам (які не одружилися вдруге) померлого громадянина, який мав статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, смерть якого не пов’язана з аварією на ЧАЕС (далі пільговикам) шляхом перерахування компенсації підприємствам, що здійснюють експлуатацію житла, та підприємствам, що надають комунальні послуги (далі підприємства- надавачі послуг).

2. Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

2.1. Додаткові соціальні гарантії за користування житлово-комунальними послугами надаються шляхом перерахування коштів (грошової компенсації) в розмірі 25% знижки на оплату житлово-комунальних послуг на одну особу в межах встановлених норм користування житлово-комунальними послугами та норм споживання у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України (зі змінами) від 01.08.1996р. №879 та відповідним рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради, з урахуванням Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року №630 та Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999р. №1357.
2.2. Додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету м.Харкова надаються в межах бюджетного року за місцем реєстрації у м.Харкові незалежно від типу житла або форми власності на нього.
2.2.1. Якщо пільговику нараховується пільгова знижка на оплату житлово-комунальних послуг згідно законів України (в тому числі, як члену сім’ї пільговика) додаткові соціальні гарантії не нараховуються.
2.2.2. Якщо в сім’ї пільговика один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно законів України (державні пільги), а крім того пільговик (інший член сім’ї) має право на додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету м.Харкова і не має права на пільгову знижку згідно законів України , нарахування 25 % знижки проводиться в межах норм користування житлово-комунальними послугами та норм споживання (на одну особу – 21 кв.м.) після нарахування державних пільг за умови, що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нараховану суму оплати за житлово-комунальні послуги за місяць по цьому особовому рахунку.
2.2.3. Додаткові соціальні гарантії згідно цього Положення надаються у разі, якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів бюджету м.Харкова. Якщо громадянин має право на декілька додаткових соціальних гарантій на оплату однієї тієї ж послуги, додаткові соціальні гарантії нараховуються за його вибором на підставі письмової заяви (з дати реєстрації звернення), наданої до підприємства-надавача послуг. У випадку відсутності заяви – рішення щодо нарахування місцевої пільги приймає підприємство — надавач послуг.
2.2.4. Громадянам, яким призначена житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, підприємства-надавачі послуг додаткові соціальні гарантії не нараховують. У разі відмови від житлової субсидії перерахунок місцевої пільги за заявою пільговика проводиться з дати звернення (з дати реєстрації заяви) в рамках бюджетного року.
2.3. Управління праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради щомісячно до 21 числа надають (в паперовому вигляді та на електронних носіях) поіменні списки дружин/чоловіків (які не одружилися вдруге) померлого громадянина, який мав статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, смерть якого не пов’язана з аварією на ЧАЕС, які мають право на додаткові соціальні гарантії у відповідному місяці, підприємствам- надавачам послуг для нарахування додаткових соціальних гарантій та управлінню праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.
2.4. Підприємства, зайняті обслуговуванням житлового фонду, в т.ч. комунальної власності територіальної громади міста Харкова, ЖК, ЖБК і ОСББ, та підприємства, які надають комунальні послуги, надають в управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним, розрахунки витрат на надання додаткових соціальних гарантій .
2.5. Розрахунки разом з супровідним листом надаються за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства, завірені печаткою.

3. Порядок перерахування компенсації

3.1. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у м. Харкові в Харківській області в межах бюджетних призначень, установлених рішенням Харківської міської ради в бюджеті м.Харкова на відповідний рік, та по мірі надходження коштів на рахунок управління здійснює перерахування сум компенсації витрат за надані додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств надавачів – послуг в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
3.2. Очікувані розрахунки витрат за грудень підприємства — надавачі послуг надають до 10 грудня з наступним корегуванням згідно з фактичними нарахуваннями витрат за грудень. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами-надавачами послуг надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року. Донарахування в січні за грудень можливе в межах бюджетних призначень на минулий рік.
3.3. В тому випадку, коли місцева пільга не нарахована, або нарахована надміру, підприємства — надавачі послуг повинні зробити перерахунок у місяці наступному за звітним (донарахування — у місяці наступному за звітним в межах бюджетного року) та відобразити корегування у звітності до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики праці Харківської міської ради. Донарахування можливе в межах бюджетного року і не проводиться за попередні роки.
3.4. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму нарахованої надміру в результаті несвоєчасного корегування компенсації.
3.5. Якщо на наступний рік фінансування вищевказаної компенсації з бюджету м.Харкова не передбачено, то різницю коштів в результаті корегування очікуваних даних за грудень, підприємства — надавачі послуг повинні повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Кошти, повернуті підприємствами — надавачами послуг за минулий рік, управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету в установленому законодавством України порядку.
3.6. Якщо підприємство — надавач послуг припинило надання послуги, але утворилась кредиторська заборгованість перед управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

4. Заключні положення

4.1. Відповідальність за достовірність інформації, наданої в списках отримувачів пільг, несуть керівники управлінь, що надають поіменні списки громадян, які мають право на пільги.
4.2. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань компенсацій на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємств — надавачів послуг.
4.3. Положення діє з 1 січня 2013 року.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 21

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.9.1. Розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій
за користування житлово-комунальними послугами
працівникам управління праці та соціальних питань,
управлінь праці та соціального захисту населення
адміністрацій районів Харківської міської ради

1. Загальна частина

1.1. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій за користування житлово-комунальними послугами працівникам управління праці та соціальних питань, управлінь праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради (далі — Положення) розроблене з метою збереження існуючого кадрового потенціалу управлінь, підвищення їх соціального статусу та рівня життя, залучення працівників на вакантні посади та поліпшення якості обслуговування населення територіальної громади м. Харкова, стимулювання працівників управлінь, підвищення їх мотивації до плідної праці через надання додаткових соціальних гарантій з оплати житлово-комунальних послуг.
1.2. Положення визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій працівникам управління праці та соціальних питань, управлінь праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради (далі — пільговикам) шляхом перерахування коштів (грошової компенсації) підприємствам, що здійснюють експлуатацію житла, та підприємствам, що надають комунальні послуги (далі підприємства- надавачі послуг).

2. Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

2.1. Додаткові соціальні гарантії (50% знижка) на оплату послуг централізованого опалення та теплову енергію для підігріву холодної води на потреби гарячого водопостачання для населення (далі послуги теплопостачання), водопостачання, водовідведення, та послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (квартирну плату або експлуатаційні витрати) нараховуються пільговикам — посадовим особам органів місцевого самоврядування, або особам, які виконують їх обов’язки, (в т.ч. з якими укладений строковий договір) на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки для догляду за дитиною без збереження заробітної плати (але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку).
На осіб, які знаходяться у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустці для догляду за дитиною без збереження заробітної плати (але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку), та працівників управління, які не є посадовими особами органів місцевого самоврядування, дія Положення не поширюється.
2.2. Додаткові соціальні гарантії в розмірі 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг надаються на одну особу в межах встановлених норм користування житлово-комунальними послугами та норм споживання у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України (зі змінами) від 01.08.1996р. №879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами, громадянами, які мають пільги щодо їх оплати» та відповідним рішенням Харківського міськвиконкому, з урахуванням Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. №630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення».
2.3. Додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів міського бюджету надаються в межах бюджетного року за місцем реєстрації у м.Харкові незалежно від типу житла або форми власності на нього.
2.3.1. Якщо пільговик користується пільгами на оплату житлово-комунальних послуг згідно Законів України (в тому числі, як член сім’ї іншого пільговика), додаткові соціальні гарантії не нараховуються.
2.3.2. Якщо в сім’ї пільговика один або декілька членів сім’ї мають право на пільги згідно законів України (державні пільги), а крім того пільговик (інший член сім’ї) має право на додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів міського бюджету, нарахування 50% знижки проводиться в межах норм користування житлово-комунальними послугами та норм споживання (на одну особу – 21 кв.м.) після нарахування державних пільг за умови, що сума всіх нарахованих пільг (з урахуванням місцевої пільги) не перевищує нараховану суму оплати за житлово-комунальні послуги за місяць по цьому особовому рахунку.
2.3.3. Додаткові соціальні гарантії згідно цього Положення надаються у разі, якщо пільговик не користується іншими додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів міського бюджету. Якщо громадянин має право на декілька додаткових соціальних гарантій на оплату однієї тієї ж послуги, додаткові соціальні гарантії нараховуються за його вибором на підставі письмової заяви (з дати реєстрації звернення), наданої до підприємства-надавача послуг. У випадку відсутності заяви – рішення щодо нарахування місцевої пільги приймає підприємство — надавач послуг.
2.3.4. Громадянам, яким призначена житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, підприємства-надавачі послуг додаткові соціальні гарантії не нараховують. У разі відмови від житлової субсидії перерахунок місцевої пільги за заявою пільговика проводиться з дати звернення (з дати реєстрації заяви) в рамках бюджетного року.
2.4. Управління праці та соціальних питань, управління праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради щомісячно до 21 числа надають (в паперовому вигляді та на електронних носіях) поіменні списки пільговиків, які мають право на додаткові соціальні гарантії у відповідному місяці, підприємствам — надавачам послуг для нарахування додаткових соціальних гарантій. Також списки пільговиків надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.
2.4.1. Поіменні списки на паперових носіях в повному обсязі надаються у січні поточного року та в кожному останньому місяці кварталу.
2.4.2. Щомісячно надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради :
-інформацію про зміни в списках або про їх відсутність — на паперових та електронних носіях;
- на електронних носіях списки всіх пільговиків.
2.5. Підприємства, зайняті обслуговуванням житлового фонду, в т.ч. комунальної власності територіальної громади міста Харкова, ЖК, ЖБК і ОСББ, та підприємства, які надають комунальні послуги, надають в управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним, розрахунки витрат на надання додаткових соціальних гарантій .
2.6. Розрахунки разом з супровідним листом надаються за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства, завірені печаткою.

3. Порядок перерахування компенсації

3.1. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради реєструє бюджетні зобов’язання в УДК у м. Харкові ГУДКУ в Харківській області в межах бюджетних призначень, установлених рішенням Харківської міської ради в міському бюджеті на відповідний рік, та по мірі надходження коштів на рахунок управління здійснює перерахування сум компенсації витрат за надані додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств надавачів – послуг в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
3.2. Очікувані розрахунки витрат за грудень підприємства — надавачі послуг надають до 10 грудня з наступним корегуванням згідно з фактичними нарахуваннями витрат за грудень. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами-надавачами послуг надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року. Донарахування в січні за грудень можливе в межах бюджетних призначень на минулий рік.
3.3. В тому випадку, коли місцева пільга не нарахована, або нарахована надміру, підприємства — надавачі послуг повинні зробити перерахунок у місяці наступному за звітним (донарахування — у місяці наступному за звітним в межах бюджетного року) та відобразити корегування у звітності до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики праці Харківської міської ради. Донарахування можливе в межах бюджетного року і не проводиться за попередні роки.
3.4. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму нарахованої надміру в результаті несвоєчасного корегування компенсації.
3.5. Якщо на наступний рік фінансування вищевказаної компенсації з міського бюджету не передбачено, то різницю коштів в результаті корегування очікуваних даних за 4 квартал, підприємства — надавачі послуг повинні повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Кошти, повернуті підприємствами — надавачами послуг за минулий рік, управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міської ради перераховує до бюджету в установленому законодавством України порядку.
3.6. Якщо підприємство — надавач послуг припинило надання послуги, але утворилась кредиторська заборгованість перед управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

4. Заключні положення

4.1. Відповідальність за достовірність інформації, наданої в списках отримувачів пільг, несуть керівники управління праці та соціальних питань, управлінь праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, що надають поіменні списки пільговиків
4.2. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань компенсацій на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємств — надавачів послуг.
4.3. Положення діє з 1 січня 2013 року.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 22

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.9.2. Розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання компенсацій з оплати житлово – комунальних послуг сім’ям учасників бойових дій, загиблих в Афганістані та інших локальних війнах, і сім’ям учасників бойових дій, померлих після війни в Афганістані та інших локальних війн

1. Загальна частина

1.1. Положення визначає порядок надання компенсації з оплати житлово-комунальних послуг сім’ям учасників бойових дій, загиблих (зниклих безвісти) або померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час виконання військової служби (службових обов’язків), чи захворювання, отриманого в період проходження військової служби в Афганістані та інших локальних війнах, згідно з Переліком держав і періодів бойових дій на їх території, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1994 р. №63, шляхом перерахування компенсації підприємствам, що здійснюють експлуатацію житла, та підприємствам, що надають комунальні послуги (далі підприємства-надавачі послуг).
1.2. Дія положення розповсюджується на сім’ї осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту “, та які мають пільгове посвідчення “Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни”, виданого органами соціального захисту населення або військкоматом.

2. Порядок нарахування компенсації

2.1. Сім’ям учасників бойових дій, загиблих (зниклих безвісти) або померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час виконання військової служби (службових обов’язків), чи захворювання, отриманого в період проходження військової служби в Афганістані та інших локальних війнах, згідно з Переліком держав і періодів бойових дій на їх території, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1994р. № 63, за рахунок коштів бюджету м. Харкова надається наступна компенсація:
50-процентна знижка на оплату житлово-комунальних послуг без врахування встановлених норм користування і середніх норм споживання.
2.2. Вказана компенсація надається незалежно від типу житла, або форми власності на нього і розповсюджується на всіх членів сім’ї, які зареєстровані разом з пільговиком за однією адресою.
2.3. Компенсація за рахунок коштів бюджету м.Харкова надається за місцем реєстрації пільговика з дня звернення .
2.4. Компенсація надається на підставі наступних документів:
- копії пільгового посвідчення;
- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
копії паспорта (1,2 стор. та сторінка реєстрації );
довідки про склад сім’ї ;
сповіщення чи іншого документа, що підтверджує факт загибелі (зникнення безвісти) при виконанні бойового завдання в Афганістані та інших локальних війнах, або довідки про причинний зв’язок смерті (загибелі) військовослужбовця з виконанням обов’язків військової служби в Афганістані та інших країнах згідно з Переліком або з захворюванням, отриманим в період проходження військової служби в Афганістані та інших країнах (згідно з Переліком держав і періодів бойових дій на їх території, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1994 р. № 63).
2.5. У разі втрати права на компенсацію пільговик повинен у місячний термін повідомити управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та підприємства — надавачі послуг про зміни, що відбулися, для своєчасного коригування нарахування витрат, які проводяться з дня втрати права на пільгу.
2.6. Підприємства-надавачі послуг до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, надають до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради інформацію (супровідний лист) та розрахунки витрат на надання компенсації за рахунок коштів бюджету м. Харкова вищевказаній категорії пільговиків за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства — надавача послуг та завірені печаткою .
2.7. Очікувані нарахування за грудень поточного року надаються до 10 грудня одночасно з розрахунками витрат за листопад. з наступним коригуванням згідно з фактичними нарахуваннями витрат за грудень. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами-надавачами послуг надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року. Донарахування в січні за грудень можливе в межах бюджетних призначень на минулий рік.
2.8. В тому випадку, коли місцева пільга не нарахована, або нарахована надміру, підприємства — надавачі послуг повинні зробити перерахунок у місяці наступному за звітним та відобразити коригування у звітності до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Донарахування можливе в межах бюджетного року і не проводиться за попередні роки.

3. Порядок перерахування компенсації

3.1. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у м. Харкові Харківської області в межах бюджетних призначень, затверджених рішенням міської ради в бюджеті м. Харкова на відповідний рік, та при надходженні коштів на реєстраційний рахунок управління здійснює перерахування сум компенсації на розрахункові рахунки підприємств — надавачів послуг в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
3.2. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму нарахованої надміру місцевої пільги в результаті несвоєчасного коригування нарахувань витрат.
3.3. Якщо на наступний рік фінансування вищевказаної компенсації з міського бюджету не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками, підприємства-надавачі послуг повинні повернути на розрахунковий рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти, управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради перераховує до бюджету в установленому законодавством України порядку.
3.4. Якщо підприємство — надавач послуг припинило надання послуги, але утворилась кредиторська заборгованість перед управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на розрахунковий рахунок Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

4. Заключні положення

4.1. Відповідальність за правильність розрахунків витрат, пов’язаних з наданням компенсації, несуть керівник і головний бухгалтер підприємств — надавачів послуг.
4.2. Положення діє з 1 січня 2013 року.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 23

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.9.3. Розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відшкодування витрат підприємств-надавачів послуг на надання додаткових соціальних гарантій (право пільгового проїзду в міському наземному пасажирському електротранспорті) учням загальноосвітніх навчально-виховних закладів м. Харкова

1. Загальна частина

1.1. Положення розроблено з метою недопущення соціальної напруги в м. Харкові, пов’язаної з підвищенням вартості проїзду в міському наземному пасажирському електротранспорті, та встановленням додаткових соціальних гарантій (право пільгового проїзду в міському наземному пасажирському електротранспорті з 28 серпня по 28 червня) учням загальноосвітніх навчально-виховних закладів м. Харкова згідно зі ст. 21 Закону України «Про загальну середню освіту» на підставі ст.8 Закону України «Про міський електричний транспорт» та ст. 17,28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Порядок надання компенсації

2.1. Додаткові соціальні гарантії (право пільгового проїзду в міському наземному пасажирському електротранспорті з 28 серпня по 28 червня) надаються учням загальноосвітніх навчально-виховних закладів м. Харкова.
2.2.Додаткові соціальні гарантії надаються за рахунок коштів бюджету м.Харкова шляхом перерахування грошової компенсації різниці між вартістю загального проїзного квитка і вартістю пільгового проїзного квитка для учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів м. Харкова комунальним підприємствам — надавачам послуг : «Жовтневе трамвайне депо», «Салтівське трамвайне депо», «Тролейбусне депо №2», «Тролейбусне депо №3».
2.3. Підприємства — надавачі послуг: «Жовтневе трамвайне депо», «Салтівське трамвайне депо», «Тролейбусне депо №2», «Тролейбусне депо №3» надають до 10 числа щомісячно до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради розрахунок витрат на надання пільгового проїзду в міському наземному пасажирському електротранспорті з зазначенням суми до відшкодування.
2.4. Списки учнів, які отримали пільгові проїзні квитки, разом з супровідним листом з зазначенням чисельності отримувачів пільгових

проїзних квитків надаються до 10 числа щомісячно Департаментом освіти Харківської міської ради (за підписом директора Департаменту освіти) до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

3. Порядок перерахування компенсації

3.1. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в в УДКС України у м. Харкові Харківської області в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради в бюджеті м.Харкова на відповідний рік, та по мірі надходження коштів на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради здійснює перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємств надавачів – послуг в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
3.2. В тому випадку, коли місцева пільга нарахована надміру, підприємство-надавач послуг повинні зробити перерахунок у місяці наступному за звітним (донарахування — в місяці наступному за звітним в межах бюджетного року) та відобразити коригування у розрахунках, наданих до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

4. Заключні положення

4.1. Відповідальність за достовірність інформації, надану в списках, несе керівник Департаменту освіти Харківської міської ради, що надає поіменні списки учнів.
4.2. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань компенсацій на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємства — надавача послуг.
4.3. Положення діє з 01.01.2013р.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 24

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.9.5. Розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій
з оплати за послуги зв’язку інвалідам 1 та 2 груп по зору

1. Загальна частина

1.1. Положення визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій в розмірі 50% (згідно діючих Граничних тарифів) з оплати абонентської плати послуг проводового зв’язку інвалідам 1 та 2 груп по зору які є абонентами підприємств-надавачів послуг зв’язку (далі — підприємства зв’язку) або абонентами типового колективного договору (далі — абоненти).
1.2. Додаткові соціальні гарантії–безповоротна щомісячна грошова допомога інвалідам 1 та 2 груп по зору з надання послуг проводового зв’язку із застосуванням Граничних тарифів, які затверджені у встановленому законом України порядку.
1.3. Інвалідам 1 та 2 групи по зору, які мають право на пільги з оплати за послуги зв’язку згідно законів України, додаткові соціальні гарантії не надаються.
1.4. Додаткові соціальні гарантії надаються на один телефонний номер (за вибором абонента) протягом бюджетного року за місцем реєстрації у м.Харкові інваліда по день смерті, до дати зміни статусу, по день зняття абонента з реєстрації в підприємствах зв’язку.

2. Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

2.1. Управління праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради до 21 числа звітного місяця надають до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та підприємствам зв’язку поіменні списки інвалідів 1 та 2 груп по зору, які мають право на додаткові соціальні гарантії.
2.1.1. Поіменні списки на паперових носіях, в повному обсязі надаються у січні поточного року та щоквартально протягом року.
2.1.2. Управління праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради щомісячно формують і надають до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради списки пільговиків в електронному вигляді повністю, а інформацію про зміни в списках або про їх відсутність — на паперових носіях.
2.2. Підприємства зв’язку перевіряють отримані списки абонентів та визначають суми додаткових соціальних гарантій інвалідам 1 та 2 груп по зору в розмірі 50% з оплати абонентської плати (без урахування АПУС) згідно діючих Граничних тарифів.
2.3. Підприємства — надавачі послуг зв’язку за результатами обробки отриманих списків до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, надають до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради разом з супровідним листом розрахунки витрат з поіменним списком громадян на надання додаткових соціальних гарантій за послуги зв’язку (у двох примірниках з зазначенням причини включення або виключення абонента).

3. Порядок перерахування компенсації

3.1. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у м. Харкові в Харківській області та здійснює перерахування сум витрат підприємств, пов’язаних з наданням додаткових соціальних гарантій на розрахункові рахунки підприємств-надавачів послуг зв’язку в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням сесії Харківської міської ради в бюджеті м. Харкова на відповідний рік.
3.2. Очікувані нарахування за грудень поточного року надаються до 10 грудня одночасно з розрахунками витрат за листопад з наступним коригуванням згідно з фактичними нарахуваннями витрат за грудень. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами-надавачами послуг надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року. Донарахування в січні за грудень можливе в межах бюджетних призначень на минулий рік.
3.3. В тому випадку, коли місцева пільга нарахована надміру, підприємства — надавачі послуг повинні зробити перерахунок у місяці наступному за звітним (донарахування — у місяці наступному за звітним в межах бюджетного року) та відобразити корегування у розрахунках, наданих до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Донарахування можливе в межах бюджетного року і не проводиться за попередні роки.
3.4. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (заборгованості) на суму нарахованої надміру в результаті несвоєчасного корегування місцевої пільги.
3.5. Якщо на наступний рік фінансування вищевказаних додаткових соціальних гарантій з бюджету м.Харкова не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємства-надавачі послуг повинні повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти, управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, перераховує до бюджету м.Харкова в установленому законодавством України порядку.
3.6. Якщо підприємство — надавач послуг зв’язку, припинило надання послуги зв’язку інвалідам 1 та 2 груп по зору, але утворилась кредиторська заборгованість перед управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

4. Заключні положення

4.1. Відповідальність за недостовірну інформацію, надану в списках, несуть керівники організацій, які готують поіменні списки громадян, які мають право на додаткові соціальні гарантії.
4.2. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань за надані послуги для компенсацій несуть керівник і головний бухгалтер підприємств-надавачів послуг.
4.3. Положення діє з 1 січня 2013 року.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 25

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.9.7. Розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відшкодування витрат підприємствам – надавачам послуг за надання додаткових соціальних гарантій — право пільгового безплатного проїзду в міському наземному пасажирському електротранспорті окремим соціальним категоріям громадян

1. Загальна частина

Положення розроблено з метою збереження існуючого кадрового потенціалу, залучення фахівців для роботи в комунальних підприємствах охорони здоров’я, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та в комунальному закладі «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб», впровадження нових підходів в роботі, підвищення їх соціального статусу та рівня життя, залучення зазначених фахівців на вакантні посади та поліпшення якості обслуговування жителів територіальної громади м. Харкова, стимулювання працівників, підвищення їх мотивації до плідної праці через надання додаткових соціальних гарантій та на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Порядок надання компенсації

2.1. Додаткові соціальні гарантії право пільгового безплатного проїзду в міському наземному пасажирському електротранспорті надаються:
- дільничним терапевтам та педіатрам, дільничним медсестрам, які обслуговують хворих за викликом вдома та з метою патронажної служби — працівникам комунальних закладів охорони здоров’я;
- соціальним робітникам та соціальним працівникам територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), комунального закладу «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб».
2.2. Додаткові соціальні гарантії надаються за рахунок коштів бюджету м. Харкова шляхом перерахування комунальним підприємствам — надавачам послуг («Жовтневе трамвайне депо», «Салтівське трамвайне депо», «Тролейбусне депо № 2», «Тролейбусне депо № 3») грошової компенсації у сумі вартості загального проїзного квитка.
2.3. Підприємства — надавачі послуг: «Жовтневе трамвайне депо», «Салтівське трамвайне депо», «Тролейбусне депо № 2», «Тролейбусне депо № 3» надають до 10 числа щомісячно до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради розрахунок витрат на надання пільгового проїзду в міському наземному пасажирському електротранспорті з зазначенням суми до відшкодування по кожній категорії пільговиків.
2.4. Списки громадян, які отримали пільгові проїзні квитки, разом з супровідним листом з зазначенням чисельності отримувачів пільгових проїзних квитків, надаються до 10 числа щомісячно до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради:
- працівників комунальних закладів охорони здоров’я — Департаментом охорони здоров’я Харківської міської ради (за підписом директора Департаменту охорони здоров’я);
- соціальних робітників та соціальних працівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), комунального закладу «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб» — територіальними центрами соціального обслуговування, комунальним закладом «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб» (за підписом директорів центрів).

3. Порядок перерахування компенсації

3.1. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у м. Харкові Харківської обл. в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради в бюджеті м. Харкова на відповідний рік, та по мірі надходження коштів на реєстраційний рахунок управління здійснює перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства надавача – послуг в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
3.2. В тому випадку, коли місцева пільга нарахована надміру, підприємство-надавач послуг повинні зробити перерахунок у місяці наступному за звітним (донарахування — в місяці наступному за звітним в межах бюджетного року) та відобразити коригування у розрахунках, наданих до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

4. Заключні положення

4.1. Відповідальність за достовірність інформації, надану в списках осіб, які отримали пільгові проїзні квитки, несуть директор Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради та директора центрів.
4.2. Персональну відповідальність за достовірність і законність сум нарахувань компенсацій на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємства — надавача послуг.
4.3. Положення діє з 1 січня 2013року.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова

Додаток 26

до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2014 роки»
(до п.9.9. Розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання додаткових соціальних гарантій пенсіонерам за віком, що самотньо мешкають, та сім’ям, у складі яких зареєстровані тільки пенсіонери за віком, на оплату послуг з вивезення (перевезення, захоронення) побутових відходів

1. Загальна частина

1.1. Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій пенсіонерам за віком, що самотньо мешкають, та сім’ям, у складі яких зареєстровані тільки пенсіонери за віком, сума доходу яких на 1 особу не перевищує 1000 грн. на місяць і які не мають права на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово — комунальних послуг, (далі Положення) розроблено у зв’язку з виділенням послуги з вивезення (перевезення, захоронення) побутових відходів в окрему комунальну послугу.
1.2. Положення визначає порядок надання додаткових соціальних гарантій пенсіонерам за віком, що самотньо мешкають, та сім’ям, у складі яких зареєстровані тільки пенсіонери (далі пільговикам) шляхом перерахування компенсації підприємствам, що надають послугу з вивезення (перевезення, захоронення) побутових відходів (далі підприємства — надавачі послуг).

2. Порядок нарахування додаткових соціальних гарантій

2.1. Додаткові соціальні гарантії за користування послугами з вивезення (перевезення, захоронення) побутових відходів надаються шляхом перерахування коштів (грошової компенсації) в розмірі 50% пільгової знижки в межах встановлених тарифів, затверджених рішеннями виконавчого комітету Харківської міської ради.
2.2. Додаткові соціальні гарантії з бюджету міста Харкова надаються пільговикам за місцем реєстрації у м. Харкові, незалежно від типу житла або форми власності на нього (по день реєстрації або по день смерті пільговика включно).
2.3. Додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету міста Харкова надаються в межах бюджетного року.
2.4. Пенсіонерам, які мають право на пільгову знижку на оплату комунальних послуг згідно законів України, додаткові соціальні гарантії не
надаються.
2.5. Якщо громадянин має право на декілька додаткових соціальних гарантій на оплату однієї тієї ж послуги, додаткові соціальні гарантії нараховуються за його вибором на підставі письмової заяви (з дати реєстрації звернення), наданої до підприємства — надавача послуг. У випадку відсутності заяви громадянина рішення щодо нарахування місцевої пільги приймає підприємство — надавач послуг.
2.6. Громадянам, яким призначена житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, підприємства — надавачі послуг додаткові соціальні гарантії не нараховують.
2.7. Для нарахування додаткових соціальних гарантій (50% пільгової знижки) на послуги з вивезення (перевезення, захоронення) побутових відходів пенсіонерам необхідно звернутися із заявою до управління праці та соціального захисту населення адміністрації відповідного району Харківської міської ради та надати наступні документи (всіх членів сім’ї):
- копію пенсійного посвідчення;
- копію паспорту;
- довідку про склад сім’ї (оригінал);
- довідку про доходи пільговиків (за попередні 6 місяців-оригінал);
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
2.8. Поіменні списки громадян, які мають право на додаткові соціальні гарантії, за звітний місяць (із супровідним листом) до
21 числа звітного місяця до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради і до підприємств — надавачів послуг надають управління праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради.
2.8.1. Поіменні списки на паперових носіях в повному обсязі надаються у січні поточного року та щоквартально протягом року.
2.8.2. Щомісячно надаються списки пільговиків в повному обсязі в електронному вигляді, а інформація про зміни в списках або про їх відсутність — на паперових та електронних носіях.
2.9. На підставі наданих списків підприємства — надавачі послуг проводять нарахування пільгової знижки.
2.10. Підприємства, зайняті наданням послуги з вивезення (перевезення, захоронення) побутових відходів, надають в управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним, розрахунки витрат на надання додаткових соціальних гарантій на послуги з вивезення (перевезення, захоронення) побутових відходів.
2.11. Розрахунки разом з супровідним листом надаються за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства, завірені печаткою.

3. Порядок перерахування компенсації

3.1. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у м. Харкові Харківської області в межах бюджетних призначень, установлених рішенням міської ради в бюджеті м.Харкова на відповідний рік, та при надходженні коштів на реєстраційний рахунок управління здійснює перерахування сум компенсації за надані додаткові соціальні гарантії на розрахункові рахунки підприємств- надавачів послуг в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
3.2. Очікувані розрахунки витрат за грудень підприємства — надавачі послуг надають до 10 грудня з наступним коригуванням згідно з фактичними нарахуваннями витрат за грудень. Розрахунки фактичних витрат за грудень підприємствами-надавачами послуг надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 січня наступного календарного року. Донарахування в січні за грудень можливе в межах бюджетних призначень на минулий рік.
3.3. В тому випадку, коли місцева пільга не нарахована, або нарахована надміру, підприємства — надавачі послуг повинні зробити перерахунок у місяці наступному за звітним (донарахування — у місяці наступному за звітним в межах бюджетного року) та відобразити коригування у звітності до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Донарахування можливе в межах бюджетного року і не проводиться за попередні роки.
3.4. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради має право зменшувати розмір відшкодування (кредиторської заборгованості) на суму нарахованої надміру в результаті несвоєчасного коригування компенсації.
3.5. Якщо на наступний рік фінансування вищевказаної компенсації з бюджету міста Харкова не передбачено, то різницю коштів за проведеними розрахунками підприємства — надавачі послуг повинні повернути на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради. Невикористані кошти управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, перераховує до бюджету міста Харкова в установленому законодавством України порядку.
3.6. Якщо підприємство — надавач послуг припинило надання послуги, але утворилась кредиторська заборгованість перед управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, то ця сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

4. Заключні положення

4.1. Відповідальність за недостовірну інформацію, надану в списках, несуть керівники управлінь праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, які надають поіменні списки громадян, що мають право на пільги.
4.2. Персональну відповідальність за достовірність і правильність сум нарахувань пільгової знижки на оплату за надані послуги несуть керівник і головний бухгалтер підприємств — надавачів послуг.
4.3. Положення діє з 01.01.2013р.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В.Болгова