Про права на пільговий проїзд у метрополітені студентам

Додаток 29
до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2013-2016 роки
(до п. 9.13. Розділу 9 «Додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян»)

П О Л О Ж Е Н Н Я
про надання додаткових соціальних гарантій
(права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації державної форми власності

1. Загальні положення

1.1. Положення про надання додаткових соціальних гарантій (права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації державної форми власності (далі – Положення) розроблено на підставі підпункту 4) пункту а) ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 9 ст. 62 Закону України «Про вищу освіту»,
частини 5 ст. 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».
1.2. Положення регулює правовідносини, пов’язані з наданням здобувачам вищої освіти, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах міста Харкова за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова права проїзду в метрополітені міста Харкова з оплатою вартості проїзду в розмірі 50 % тарифу не більше 60 поїздок за місяць та порядок відшкодування видатків КП «Харківський метрополітен» для надання зазначених додаткових соціальних гарантій.
1.3. Положення діє протягом строку дії Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2013-2016 роки.

2. Порядок надання додаткових соціальних гарантій

2.1. Отримувачами додаткових соціальних гарантій є громадяни України, які є здобувачами вищої освіти за денною формою навчання.
З 01 вересня 2015 року додаткові соціальні гарантії надаються виключно членам територіальної громади міста Харкова.
2.2. Додаткові соціальні гарантії надаються виключно студентам (курсантам) вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації денної форми навчання державної форми власності, розташованих в місті Харкові, (далі – отримувачі пільги) згідно із переліком (додається).
2.3. Додаткові соціальні гарантії не надаються особам, які:
— не є громадянами України;
— є здобувачами вищої освіти за іншою формою навчання, ніж денна форма;
— є студентами (курсантами) вищих навчальних закладів, не зазначених у переліку цього Положення.
2.4. Додаткові соціальні гарантії не надаються особам, які мають право на проїзд в метрополітені міста Харкова безоплатно або з оплатою за проїзд за пільговим тарифом на інших правових підставах.
2.5. Додаткові соціальні гарантії не надаються особам, які були позбавлені права користування метрополітеном міста Харкова з оплатою в розмірі 50 % тарифу у зв’язку з порушенням користування пільговою студентською безконтактною електронною карткою (далі – студентська БЕК).
2.6. Право користування метрополітеном міста Харкова з оплатою у розмірі 50 % тарифу в кількості не більше 60 поїздок на місяць надається отримувачам пільги виключно для проїзду до місця навчання і додому.
Додаткові соціальні гарантії надаються з 01 вересня по 30 червня.
2.7. Право користування метрополітеном міста Харкова з оплатою у розмірі 50 % тарифу здійснюється з використанням персональної студентської БЕК, ініціалізованої як «пільгова студентська БЕК» у системі АСОП КП «Харківський метрополітен», яка є дійсною за наявності студентського квитка (для курсантів – за наявності військового квитка чи службового посвідчення).
Вартість пільгової студентської БЕК підлягає оплаті особою, якій надаються додаткові соціальні гарантії.
2.8. Пільгова студентська БЕК призначена для оплати за проїзд у метрополітені міста Харкова за пільговим тарифом та для обліку наданих додаткових соціальних гарантій отримувачам пільги.
Використання пільгової студентської БЕК без студентського (військового) квитка чи службового посвідчення заборонено.
Передача пільгової студентської БЕК іншій особі заборонена.
Пільгова студентська БЕК не надає права на перевезення багажу з оплатою за пільговим тарифом. Оплата перевезення багажу здійснюється на загальних підставах.
2.9. Службові особи КП «Харківський метрополітен» мають право перевіряти у пасажира, який користується пільговою студентською БЕК, наявність студентського (військового) квитка чи службового посвідчення.
У випадку відсутності студентського (військового) квитка чи службового посвідчення у пасажира, який має намір використати пільгову студентську БЕК для оплати проїзду, або у випадку невідповідності прізвища, ім’я, по батькові особи, зазначеної у студентському (військовому) квитку чи службовому посвідченні з прізвищем, ім’ям, по батькові особи, якій ця пільгова студентська БЕК була видана, пільгова студентська БЕК вилучається службовими особами КП «Харківський метрополітен» та блокується в АСОП .

3. Організація взаємодії органів щодо видачі пільгової студентської БЕК та обліку наданих додаткових соціальних гарантій (пільг)

3.1. Особи, які мають право на отримання додаткових соціальних гарантій за цим Положенням, з часу отримання статусу студента (курсанта) денної форми навчання вищого навчального закладу, який входить у перелік цього Положення, можуть звернутись до керівника навчального закладу із заявою про бажання користуватись додатковими соціальними гарантіями, у вигляді права користування метрополітеном міста Харкова з оплатою 50 % тарифу у кількості не більше 60 поїздок на місяць та подають копію паспорта громадянина України, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію студентського (військового) квитка чи службового посвідчення, а також дають письмову згоду на обробку персональних даних. Одночасно заявник сплачує вартість БЕК та вносить передоплату вартості 10 поїздок у метрополітені за пільговим тарифом.
3.2. Вищі навчальні заклади, які вказані в переліку до цього Положення перевіряють персональні дані заявника на відповідність вимогам цього Положення, формують списки студентів (курсантів) денної форми навчання за встановленою формою та передають за актом прийому-передачі документів до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та до КП «Харківський метрополітен».
3.3. Вищі навчальні заклади, які вказані в переліку до цього Положення, укладають з КП «Харківський метрополітен» договори про організацію надання послуг з перевезення метрополітеном студентів (курсантів) вищих навчальних закладів міста Харкова, згідно з якими визначається механізм взаємодії між вищими навчальними закладами та перевізником.
3.4. Після підписання договору вищий навчальний заклад надає:
— заявочний список студентів (курсантів) на отримання пільгових студентських БЕК в електронній формі та на паперовому носії
за встановленою формою;
— сформовану на підставі наданих заявочних списків специфікацію, згідно з якою навчальний заклад перераховує на поточний рахунок грошові кошти за картки та їх поповнення.
3.5. Після отримання грошових коштів КП «Харківський метрополітен» здійснює підготовку карток (ініціалізацію в АСОП КП «Харківський метрополітен» та зарахування на рахунок картки первинного внеску тощо) згідно з наданими списками по кожному вищому навчальному закладу окремо.
До кожного пакету підготовлених пільгових студентських БЕК формується відомість, в якій зазначені: група, курс, дата закінчення дії права на отримання пільги, прізвище, ім’я, по батькові студента (курсанта), номер картки.
Підготовлені картки у вигляді сформованих пакетів разом із відомостями передаються уповноваженій особі вищого навчального закладу за накладною на підставі довіреності. Вищий навчальний заклад самостійно видає персоніфіковані пільгові студентські БЕК студентам – отримувачам пільги відповідно до відомостей та повинен повернути відомості з підписами студентів (курсантів) до КП «Харківський метрополітен». Після цього протягом наступного робочого дня метрополітен активує пільгові студентські БЕК.
Одночасно з видачею студентської БЕК вищий навчальний заклад зобов’язаний ознайомити під особистий підпис студента (курсанта) з Правилами користування пільговими студентськими БЕК оплати проїзду в харківському метрополітені для студентів (курсантів), які є обов’язковими для виконання.
3.6. Щомісячно вищі навчальні заклади надають до КП «Харківський метрополітен» та до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради:
— інформацію про зміни в списках на паперових та електронних носіях;
— списки всіх отримувачів пільги (зі змінами) на електронних носіях станом на 01 число наступного місяця.
3.7. У разі змін у наданих вищим навчальним закладом списках студентів (курсантів), у зв’язку із втратою (припиненням) права пільгового проїзду (відрахування, академічна відпустка, переведення на іншу форму навчання, закінчення або припинення навчання тощо), вищий навчальний заклад терміново в день реєстрації наказу або наступного дня про припинення навчання за денною формою зобов’язаний повідомити про це управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та КП «Харківський метрополітен» з наданням змін до списку студентів (курсантів), які втратили право на пільговий проїзд, за встановленою формою. Зміни до списку студентів (курсантів), в якому не заповнені всі графи, вважаються ненаданими.
3.8. Керівники вищих навчальних закладів несуть персональну відповідальність за достовірність даних щодо осіб, які включені до списків, обґрунтованість включення до цих списків та своєчасність повідомлення
про втрату особою права на пільговий проїзд.
3.9. У разі передачі пільгової студентської БЕК в користування іншій особі її власник у подальшому назавжди втрачає право на користування пільговим проїздом в метрополітені.
3.10. При втраті або крадіжці пільгової студентської БЕК її власник повинен:
— негайно звернутися до чергового будь-якої зі станцій
КП «Харківській метрополітен» для виключення із обігу втраченої пільгової студентської БЕК, при цьому, грошові кошти, які залишилися на її рахунку, власнику втраченої пільгової студентської БЕК не компенсуються;
— звернутися до вищого навчального закладу з повідомленням та клопотанням щодо блокування втраченої пільгової студентської БЕК.
Достовірність втрати або крадіжки в подальшому має бути підтверджена зверненням отримувача пільги до правоохоронних органів. Без дотримання вказаної процедури нова картка взамін втраченої не видається.
У разі несвоєчасного звернення, при виявленні пільгової студентської БЕК у іншої особи, отримувач пільги втрачає право на пільговий проїзд у харківському метрополітені.
Оформлення нової пільгової студентської БЕК здійснюється за вищевказаним порядком.

4. Порядок перерахування компенсації

4.1. КП «Харківський метрополітен» надає до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до 10 числа щомісячно розрахунок витрат (за попередній місяць) для надання пільгового проїзду в метрополітені студентів (курсантів) міста Харкова денної форми навчання вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації державної форми власності із зазначенням суми витрат на пільговий проїзд по кожному студенту.
4.2. Розрахунки витрат, завірені печаткою, разом із супровідним листом надаються за підписом керівника і заступника генерального директора з фінансів КП «Харківський метрополітен».
4.3. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради на підставі наданих розрахунків витрат реєструє бюджетні зобов’язання в УДКС України у місті Харкові Харківської області в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням сесії Харківської міської ради в міському бюджеті міста Харкова на відповідний рік, та у міру надходження коштів на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради здійснює перерахування коштів на розрахунковий рахунок КП «Харківський метрополітен» в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
4.4. У тому випадку, коли компенсація нарахована надміру, КП «Харківський метрополітен» повинне зробити перерахунок у місяці, наступному за звітним (донарахування – в місяці, наступному за звітним,
в межах бюджетного року), та відобразити коригування у розрахунках, наданих до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

5. Заключні положення

5.1. Керівник КП «Харківський метрополітен» та заступник генерального директора з фінансів КП «Харківський метрополітен» несуть персональну відповідальність за достовірність даних щодо кількості поїздок, оплачених за пільговим тарифом та розмір нарахування сум компенсації за надані додаткові соціальні гарантії у розмірі 50 % тарифу не більше 60 поїздок за місяць студентам (курсантам) вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації державної форми власності.

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В. Болгова

Додаток
до Положення про надання додаткових соціальних гарантій (права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації державної форми власності

Перелік
вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації
міста Харкова державної форми власності

з/п

Назва вищих навчальних закладів

Вищі навчальні заклади I-II рівня акредитації

1

Харківський автотранспортний технікум імені Серго Орджонікідзе

2

Харківський автомобільно-дорожній технікум

3

Харківський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету

4

Комп’ютерно-технологічний коледж Національного технічного університету «ХПІ»

5

Житлово-комунальний технікум Харківського національного університету міського господарства

6

Харківський індустріально-педагогічний технікум

7

Харківський патентно-комп`ютерний коледж

8

Харківський машинобудівний коледж

9

Харківський механічний технікум ім. О.О. Морозова

10

Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж текстилю

та дизайну»

11

Харківський радіотехнічний технікум

12

Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

13

Харківський ордена «Знак Пошани» електромеханічний технікум транспортного будівництва

14

Електромеханічний технікум Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

15

Харківське державне вище училище фізичної культури № 1

16

Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж транспортних технологій»

17

Харківський коледж Державного університету телекомунікацій

18

Харківський обліково-економічний технікум-інтернат

імені Ф.Г. Ананченка

19

Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

20

Медичний коледж Харківського національного медичного університету

21

Коледж Національного фармацевтичного університету

22

Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти

23

Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

24

Харківський кооперативний торгово-економічний коледж

Вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації

25

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

26

Національний технічний університет «ХПІ»

27

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «ХАІ»

28

Харківський національний університет радіоелектроніки

29

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

30

Харківський національний університет будівництва і архітектури

31

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

32

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

33

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

34

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

35

Українська інженерно-педагогічна академія

36

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

37

Харківський державний університет харчування та торгівлі

38

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

39

Український державний університет залізничного транспорту

40

Харківська державна академія фізичної культури

41

Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

42

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

43

Харківський національний медичний університет

44

Національний фармацевтичний університет

45

Харківська державна академія культури

46

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

47

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ (м. Київ)

48

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

49

Національний університет внутрішніх справ

50

Національна академія Національної гвардії України

51

Національний університет цивільного захисту України

52

Харківський університет Повітряних Сил імені І. Кожедуба

Директор Департаменту праці
та соціальної політики Л.В. Болгова

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *